Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Українсько-англійський переклад

Українсько-англійський переклад

Приклад перекладу до магістерської роботи з перекладознавства

Договір №

15 січня 2018 року

Турецький ТУРОПЕРАТОР «TAU-TRAVEL», юридична особа за законодавством Турецької Республіки, далі іменоване ТУРОПЕРАТОР, в особі Генерального директора Февзі ДЖОШАР, з одного боку і ТУРИСТИЧНЕ АГЕНСТВО _____________________, з іншого боку, уклали цей контракт про нижченаведеним:

Contract #

January 15, 2018

Turkish TAU-TRAVEL TOUR OPERATOR, a legal entity under the law of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the TOUR OPERATOR, represented by Director-General Fevzi JOSHAR, on the one hand, and TRAVEL AGENCY _____________________, on the other hand, concluded this contract as follows:

Р-е-ф-е-р-а-т

Р-е-ф-е-р-а-т

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ТУРОПЕРАТОР продає, ТУРАГЕНТ а набуває права на комплексні туристичні послуги в області міжнародного туризму.

1.2. Сторони не можуть передавати свої права та обов'язки, що випливають з цього контракту, третім особам без письмової згоди обох сторін.

1.3. Будь-які зміни і доповнення до цього контракту і його додатків відбуваються у письмовій формі і вимагають згоди обох сторін.

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. TOUR OPERATOR sells, and TRAVEL AGENCY acquires the rights to complex tourist services in the field of international tourism.

1.2. The parties cannot transfer their rights and obligations arising from this contract to third parties without the written consent of both parties.

1.3. Any changes and additions to this contract and its supplements are done in writing and require the consent of both parties.

К-у-р-с-о-в-а р-о-б-о-т-а

К-у-р-с-о-в-а р-о-б-о-т-а

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання туристичних програм і послуг, зазначених у контракті, на високому рівні і з найбільшою ефективністю.

2.2. ТУРАГЕНТ зобов'язується, організовувати і направляти туристичні групи відповідно до графіка прибуття, узгодженим обома сторонами. Забезпечувати туристам проїзд до місця призначення і назад. Оформляти необхідні виїзні документи (ваучери, квитки тощо), інформувати туристів про умови турів і страхування, митні правила та правила перевезення багажу. Виробляти бронювання турів на підставі списку туристів, що містить П.І.Б. в латинській транскрипції, точну дату народження дітей, назва готелю, розміщення по номерам із зазначенням термінів проживання.

2.3. ТУРОПЕРАТОР зобов'язується забезпечувати зустріч і проводи туристів в аеропорту по приїзду, Забезпечувати розміщення туристів у відповідній кількості у 2-х місцевих і т.д. номерах зі всіма зручностями, згідно з поданою заявкою і ваучеру, трансфер аеропорт-готель-аеропорт на комфортабельних автобусах. За бажанням туриста за додаткову плату надавати екскурсійне обслуговування.

2.4. Туристичне обслуговування і розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі ваучера, який за погодженням сторін виписується ТУРАГЕНТОМ.

2.5. Зміна якості запланованих послуг є неприпустимим. У разі, якщо замовлений готель зайнятий ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право за згодою ТУРАГЕНТА розмістити туристів в готелі такого ж класу.

2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. The Parties undertake to ensure the implementation of the tourism programs and services specified in the contract at a high level and with the highest efficiency.

2.2. TRAVEL AGENCY undertakes to organize and direct tourist groups according to the schedule of arrival, agreed by both parties. Provide tourists with their travelling to and from the plac3 of destination. Make out the necessary travel documents (vouchers, tickets, etc.), inform tourists about the terms of tours and insurance, customs rules and rules for baggage transportation. Make reservation of tours on the basis of the list of tourists, containing their full name in Latin transcription, the exact date of birth of children, the name of the hotel, accommodation in numbers indicating the terms of residence.

2.3. TOUR OPERATOR undertakes to provide a meeting and accompany of the tourists at the airport upon arrival, to ensure the accommodation of tourists in the appropriate amount in 2 local and other rooms with all conveniences, according to the submitted application and voucher, and airport-hotel-airport transfer by the comfortable buses. At the request of the tourist for an additional fee to provide excursion service.

2.4. Tourist services and payments for the rendered services are carried out on the basis of a voucher, which, upon the consent of the parties, will be marked by TRAVEL AGENCY.

2.5. Changing the quality of scheduled services is unacceptable. In case if the booking hotel is busy, TOUR OPERATOR reserves the right, according to TRAVEL AGENCY, to accommodate tourists in the hotels of the same class.

Д-и-п-л-о-м-н-а р-о-б-о-т-а

Д-и-п-л-о-м-н-а р-о-б-о-т-а

3. ДОКУМЕНТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1. Підставою для прийому, розміщення і обслуговування туристів є: a) Заявка в письмовому підтвердженні про прийом групи, б) Рахунок на обслуговування групи туристів.

3. SERVICING DOCUMENTS

3.1. The reason for reception, accommodation and service of tourists is: a) An application in writing confirming the acceptance of the group,  b) Account for the servicing of the group of tourists.

Б-а-к-а-л-а-в-р-с-ь-к-а р-о-б-о-т-а Б-а-к-а-л-а-в-р-с-ь-к-а р-о-б-о-т-а

4. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1. ТУРАГЕНТ зобов'язується забезпечити кожному туристу медичну страховку. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність в разі відсутності страховки.

4.2. Невідкладна медична допомога іноземним туристам, що не вимагає госпіталізації, надається відповідно до чинного законодавства країни перебування.

4.3. При наявності страхового поліса оплата медичних та інших витрат здійснюється страховою компанією в установленому порядку. У разі відсутності страхового поліса всі медичні витрати будуть оплачуватися туристом самостійно.

4.4. У разі смерті іноземного туриста ТУРОПЕРАТОР надає ТУРАГЕНТУ допомогу в організації депортації тіла. Все пов'язані з цим витрати через ТУРАГЕНТА оплачує сім'я загиблого. При наявності страхового поліса оплата витрат здійснюється страховою компанією в установленому порядку.

4.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність в разі участі туристів в заходах інших турагенств на території Туреччини і при виникненні моральних, матеріальних збитків або проблем, пов'язаних зі здоров'ям туриста (травми, аварії і т.д.), під час цих заходів.

4. MEDICAL SERVICE

4.1. TRAVEL AGENCY undertakes to provide each tourist with medical insurance. TOUR OPERATOR is not liable in the absence of insurance.

4.2. Emergency medical care for foreign tourists that does not require hospitalization is provided in accordance with the current legislation of the host country.

4.3. At the availability of an insurance policy, medical expenses and other expenses are paid by the insurance company in accordance with the established procedure. In the absence of an insurance policy, all medical expenses will be paid by the tourist independently.

4.4. In the event of the death of a foreign tourist, TOUR OPERATOR provides assistance to TRAVEL AGENCY in organizing the body's deportation. All expenses related to this are paid by the family of the deceased through TRAVEL AGENCY. At the availability of an insurance policy, the payment is made by the insurance company in accordance with the established procedure.

4.5. TOUR OPERATOR is not liable in the event of the participation of tourists in the activities of other travel agencies on the territory of Turkey and in the event of moral, material damage or problems associated with the health of the tourist (injuries, accidents, etc.) during these activities.

М-а-г-і-с-т-е-р-с-ь-к-а р-о-б-о-т-а М-а-г-і-с-т-е-р-с-ь-к-а р-о-б-о-т-а
З-в-і-т-з-п-р-а-к-т-и-к-и З-в-і-т-з-п-р-а-к-т-и-к-и

5. УМОВИ АНУЛЯЦІЇ І ЗМІН

5.1. ТУРАГЕНТ не має права скасовувати вже вчинене бронювання пізніше терміну скасування без штрафу, зазначеного в прайс-листі.

5.2. Якщо бронь знята пізніше зазначеного терміну, то з ТУРАГЕНТА стягується штраф, який виставляється готелем ТУРОПЕРАТОРУ. Повідомлення про ануляцію здійснюється у письмовій формі по факсу.

5. CONDITIONS OF ANGULATION AND CHANGE

5.1. TRAVEL AGENCY has no right to cancel the reservation already made after the cancellation period without the penalty specified in the price list.

5.2. If booking is cancelled later than the specified time, then the penalty will be charged to TRAVEL AGENCY, which is given to TOUR OPERATOR by the hotel. The notice of cancellation is made in writing by fax.

П-е-р-е-к-л-а-д П-е-р-е-к-л-а-д

6. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. Тарифи, ціни і інші грошові зобов'язання за Договором виражаються в доларах США. Cyма контракту становить 100 000 доларів.

6.2. ТУРОПЕРАТОР зобов'язується виставити рахунок ТУРАГЕНТУ максимум на наступний день після бронювання. ТУРАГЕНТ зобов'язується сплатити всю суму виставленого рахунку не пізніше ніж за 10 днів до приїзду туристів на територію Туреччини. Оплата турів повинна бути проведена шляхом банківського переказу. Якщо протягом останніх днів виникнуть додаткові зміни в рахунку ТУРАГЕНТ зобов'язується сплатити різницю в сумі до прибуття туристів на територію Туреччини чи по їх прибуттю розрахуватися в аеропорту. При будь-яких порушеннях з боку ТУРАГЕНТA у порядку взаєморозрахунків, ТУРОПЕРАТОР залишає за собою права відмовитися обслуговувати туристів ТУРАГЕНТА.

6.3. ТУРОПЕРАТОР інформує про суму та дату кожного грошового переказу по факсу. Витрати по послугах банку і поштові витрати несе платник ТУРАГЕНТ.

6.4. Сторони в праві прийняти інший порядок взаєморозрахунків, згідно з письмовою угодою.

6. CONDITIONS OF SETTLEMENTS

6.1. Tariffs, prices and other monetary obligations under the Contract are expressed in US dollars. The amount of contract is $ 100,000.

6.2. TOUR OPERATOR undertakes to set bill to TRAVEL AGENCY at least on the day after reservation. TRAVEL AGENCY undertakes to pay the full amount of the bill no later than 10 days before the arrival of tourists to the territory of Turkey. Payments for tours must be made by bank transfer. If in the last days there will be additional changes in the bill, TRAVEL AGENCY is obligated to pay the difference in amount until the arrival of tourists to the territory of Turkey or their arrival to settle at the airport. In case of any breach by TRAVEL AGENCY in the procedure of mutual settlements, the TOUR OPERATOR reserves the right to refuse to serve the tourists of TRAVEL AGENCY.

6.3. TOUR OPERATOR informs about the amount and date of each money transfer by fax. The fees for bank services and postal expenses are incurred by the TRAVEL AGENCY payer.

6.4. The parties are entitled to accept another procedure of mutual settlements, according to the written agreement.

П-р-е-з-е-н-т-а-ц-і-я

П-р-е-з-е-н-т-а-ц-і-я

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Шкода, заподіяна здоров'ю туристів або їх майну, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому законодавством країни перебування.

7.2. Шкода, заподіяна з вини іноземного туриста відшкодовується іноземним туристам на місці прибуття готівкою в повному обсязі.

7.3. Сторони не несуть відповідальність за випадок, що стався внаслідок порушення іноземними туристами норм поведінки, а також за будь-які інші конфлікти і інциденти, що сталися з вини туристів.

7.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за проблемам, що виникають у клієнта ТУРАГЕНТА при проходженні митного, санітарного, прикордонного контролю та інших служб, в тому числі, якщо це пов'язано з неправильним оформленням або недійсністю паспорта клієнта, або відсутністю запису про членів сім'ї в паспорті, відсутністю або неправильним оформленням довіреностей на неповнолітніх дітей, або при виникненні проблем, пов'язаних з дійсністю документів, що надаються для оформлення та організації туристичної поїздки.

7.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за затримку вильотів і прильотів, заміну типу літака, скасування рейсів, за доставку і збереження багажу клієнтів, а також при виникненні проблем, труднощів і наслідків, що виникають у клієнта ТУРАГЕНТА при втраті або крадіжці речей, закордонного паспорта та інших документів.

7.6. При настанні форс-мажорних обставин (воєнних дій, землетрус, повені, страйки, пожеж) та інших обставин непереборної сили, час виконання зобов'язань може бути змінено за погодженням сторін, при цьому кожна сторона має право на виконання умов контракту і звільняється від відповідальності за його порушення.

7. SPECIAL CONDITIONS

7.1. The damage caused to the health of tourists or their property is subject to reimbursement in accordance with the procedure established by the legislation of the host country.

7.2. The damage caused by the fault of a foreign tourist is refunded to foreign tourists at the place of arrival in cash in full.

7.3. The Parties are not responsible for the incident caused by violations of the conduct rules by foreign tourists, as well as for any other conflicts and incidents that occurred through the fault of tourists.

7.4. TOUR OPERATOR is not responsible for any problems encountered by the TRAVEL AGENCY client during transit of customs, sanitary, and border control and other services, including if this is connected with the incorrect registration or invalidity of the client's passport, or the absence of a record about family members in the passport, the absence or incorrect registration of the power of attorney for underage children, or in case of problems with the validity of the documents provided for the registration and organization of a tourist trip.

7.5. TOUR OPERATOR is not responsible for the delay of arrivals and departures, replacement of the aircraft type, cancellation of flights, delivery and storage of clients’ luggage, as well as for the elimination of problems, difficulties and consequences that appear with a client of TRAVEL AGENCY, in case of loss or theft of things, passports and other documents.

7.6. In case of force majeure (military actions, earthquakes, floods, strikes, and fires) and other circumstances of force majeure, the timing of the fulfillment of obligations may be changed by the consent of the parties, with each party having the right to fulfill the terms of the contract and released from the liability for its violation.

 

Д-и-с-е-р-т-а-ц-і-я

Д-и-с-е-р-т-а-ц-і-я

8. РЕКЛАМАЦІЇ

8.1. Обидві сторони будуть співпрацювати цьому Договору таким чином, щоб не було претензій з боку туристів. У разі виникнення претензій з боку туристів ТУРОПЕРАТОРA, ТУРАГЕНТ буде прагнути вирішувати виникаючі проблеми на місці.

8.2 Всі матеріальні збитки, завдані туристами, оплачуються за роздрібними цінами країни перебування.

8.3. Сторони за цим договором не несуть відповідальності один перед одним і перед туристами за збитки, що сталися не з вини ТУРОПЕРАТОРА або ТУРАГЕНТА. Також сторони не несуть відповідальності за дії туристів вчинені у порушення законодавства Туреччини.

8. COMPLAINTS

8.1. Both parties will cooperate in the Contract in such a way that there are no claims from tourists. In case of any claims of TOUR OPERATOR’s tourists, TOUR AGENCY will seek to solve the on-site problems.

8.2. All material losses incurred by tourists shall be paid at retail prices of the host country.

8.3. The Parties to this Contract are not liable to each other and to tourists for the damages, which appeared because of the fault of TOUR OPERATOR or TRAVEL AGENCY. Also the parties are not liable for the actions of tourists incapacitated in the violation of the legislation of Turkey.

 

ВАК с-т-а-т-т-я ВАК с-т-а-т-т-я

9. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє протягом року до «___» __________ 20__ року. Договір вважається пролонгованим на наступний рік, якщо жодна зі сторін за один місяць до закінчення його дії не заявить про інше.

9. PROCEDURE OF VALIDATION AND TERMINATION OF THE CONTRACT

9.1. The Contract enters into force from the moment of its signing by the Parties and is valid during the year to “___” __________ 20__ year. The Contract is considered to be prolonged for the following year, unless either party declares otherwise for one month before the expiry of its validity.

А-в-т-о-р-е-ф-е-р-а-т

А-в-т-о-р-е-ф-е-р-а-т

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором повинні бути вирішені шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Всі неврегульовані спори і розбіжності підлягають вирішенню в судовому порядку і на території Туреччини.

10. SETTLEMENT OF DISPUTES

10.1. All disputes and/or discords which may arise in connection with this Contract will be settled through friendly negotiations.

10.2. If the Signatories can not come to an Agreement the dispute is to be submitted to Court in Turkey.

Т-е-з-и

Т-е-з-и

11. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН   ТУРОПЕРАТОР ТУРАГЕНТ «TAU-TRAVEL» АДРЕСА: Туреччина, Анталія Фенер Мах. 1969 Сок.Актан. кв. №15 Тел: +90 (242) 324 75 91 Факс: +90 (242) 324 75 96 11. ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES   TOUR OPERATOR TOUR AGENCY «TAU-TRAVEL» ADDRESS: Turkey, Antalya Fener Mah. 1969 Sok. Aktan Apt.No:15 Tel: +90 (242) 324 75 91

Fax: +90 (242) 324 75 96

Інші статті