Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Звіт про практику на замовлення по темі "Виробнича практика по переведенню"

Звіт про практику на замовлення по темі "Виробнича практика по переведенню"

Матеріал містить звіт про практику за темою "Виробнича практика по переведенню"

 

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ПЕРЕКЛАДУ

 

 

Введення

 

Щоденник складений в результаті проходження виробничої практики в сфері перекладу.

Основним обов'язком під час практики було виконання функцій асистента-перекладача.

Сфера діяльності підприємства: експорт і туризм.

 

 

Глава 1 Завдання та цілі виробничої практики в сфері перекладу

 

1.1 Інструктаж

Перед початком проходження практики, мною було отримано інструктаж, визначає правила поведінки та етикету:

- підкорятися внутрішньому розпорядку роботи за місцем проходження практики;

- дотримуватися основні правила поведінки професійного перекладача у відповідність з моральним кодексом і професійною етикою перекладача;

- виконувати обов'язки перекладача у сфері професійної комунікації, а саме: всі види перекладу (письмовий і усний: послідовний двосторонній переклад з аркуша) та інші види робіт, що передбачають, наприклад, оформлення текстів перекладу в машинописному варіанті;

- виконувати програму і конкретні завдання практики, своєчасно звітуючи перед керівництвом;

- у випадку хвороби або інших поважних обставин сповістити керівника практики про зміни у строках проходження практики та узгодити нові строки її проходження з адміністрацією підприємства;

- проходження практики не повинно залучати ситуації, що загрожують здоров'ю;

- після проходження практики представити повний звіт по практиці з додатком зразків перекладених текстів та перекладацького коментаря до них.

 

1.2 Цілі практики 

Дана практика в області професійного перекладу переслідувала низка цілей і завдань, основними з яких були:

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих в ході вивчення на факультеті іноземних мов лінгвістичних дисциплін і дисциплін з перекладу та переводоведению;

- поглиблення знань в області спеціалізованої термінології (сфера туризму та ін);

- придбання соціально-особистісних компетентностей (уміння швидко налагоджувати контакт із людьми в новій обстановці і встановлювати доброзичливі відносини; вміння планувати діяльність і здійснювати заплановане; уміння приймати правильне рішення в складних умовах);

- ознайомлення на практиці з основами професійної етики перекладача.

Для здійснення адекватного перекладу мною були використані енциклопедії, зразки переказів, словники і довідники.

При роботі над оригіналами текстів використовувалися різні професійні методи і застосовувалися різні навички, яких нас навчали на факультеті іноземних мов, а саме, проводився аналітичний аналіз текстів, виявлялися граматичні форми, аналізувалися складні синтаксичні конструкції, лексичні обороти. При редагуванні та перекладі текстів я намагалася дотримуватися єдиної термінології, стандартних позначень і скорочень.

Складність перекладу полягала в тому, що науково-технічна термінологія постійно розвивається: навіть вже широко поширені терміни можуть набувати нові значення. Якщо в тексті оригіналу зустрічається термін, якого немає в словниках даної галузі, то необхідно підібрати перекладний еквівалент, використовуючи довідники та спеціальну літературу.

1.3. Результативні завдання практики

В процесі практики були сформовані такі вміння:

- вміння виконувати предпереводческий аналіз тексту за внетекстовым і внутритекстовым параметрами;

- вміння визначати на основі предпереводческого аналізу адекватну перекладацьку стратегію виконання роботи;

- уміння користуватися різними типами словників, довідкової літературою і паралельними текстами;

- вміння ділити текст на одиниці перекладу;

- вміння правильно оцінювати і вибирати мовні засоби в процесі перекладу (з урахуванням особливостей мовних систем, мовних норм і узусов ІЯ і ПЯ);

- вміння ідентифікувати терміни в тексті оригіналу і підбирати їм термінологічні еквіваленти;

- вміння здійснювати аналітичний варіативний пошук перекладацьких відповідностей, лексико-граматичних трансформацій і визначати оптимальну міру їх використання;

- уміння домагатися функціонально-стилістичної адекватності тексту перекладу;

- уміння забезпечувати змістовне і комунікативну цілісність тексту;

- вміння аналізувати результати перекладу з точки зору інформаційної, нормативно-мовної та стилістичної адекватності;

- вміння редагувати текст перекладу з урахуванням виявлених недоліків;

- уміння забезпечувати адекватне графічне оформлення тексту перекладу.

 

Глава 2 Теоретико-методологічні основи практики усного перекладу 

2.1 Специфіка усного перекладу 

Усний переклад у широкому розумінні – це вид перекладу, при якому оригінал і його переклад виступають у нефіксованій формі. Перекладач сприймає відрізки оригінального тексту одноразово і не має можливості виправляти і зіставляти свій варіант перекладу з оригіналом після його проголошення. Важливу роль у процесі усного перекладу відіграє фактор часу. Дії перекладача обмежені у часі темпом промови оратора і необхідністю «видавати» переклад одночасно з оратором або відразу ж після того, як він зупинився. У зв'язку з цим у перекладача не залишається часу на роздуми, перебір варіантів або звернення до довідкової літератури. Зростає роль напівавтоматичних навичок, знання стійких відповідностей і штампів, вміння швидко і чітко артикулювати висловлювання на мові перекладу. Іноді усним перекладачеві доводиться опускати деякі деталі перекладного повідомлення, стискати і скорочувати текст перекладу, що обумовлює низький рівень еквівалентності, ніж при письмовому перекладі. Важливо пам'ятати, що компресія при усному перекладі – це не просто пропуск частини оригіналу, а таке стиснення перекладного повідомлення, при якому зберігаються всі важливі елементи змісту(наприклад, пропуск дублюючих елементів інформації, вживання абревіатур). В усному перекладі перекладач змушений сприймати і перекладати текст оригіналу невеликими сегментами по мірі їх виголошення оратором і не має можливості звертатися в процесі перекладу до інших частин оригіналу. При усному перекладі в умовах безпосереднього контакту з обома комунікантами можлива ситуація бесіди. В цьому випадку перекладач здійснює так званий «двосторонній переклад», перекладаючи з однієї, то з іншої мови. При усному перекладі перекладач працює в безпосередньому мовному, а іноді й особистісному, контакті з комунікантами, в умовах, коли можлива зворотний зв'язок. Перекладач присутній при створенні тексту оригіналу, що дає йому можливість врахувати обстановку спілкування, заповнити втрачену інформацію на основі знання предмета, мети розмови і попередніх етапів обговорення, особистого знайомства з присутніми, звичними для них доводами і формулюваннями. З'являється можливість перепитати, уточнити висловлену думку, з'ясувати значення незнайомого терміну. Розрізняються два підвиди усного перекладу: синхронний та послідовний переклад.

2.2 Виконувані види синхронного перекладу

В процесі проходження практики мені довелося виконувати наступні види синхронного перекладу:

1. Переклад на слух, з використанням спеціального обладнання. Оратор говорить безперервно, перекладач знаходиться на своєму робочому місці і чує мова через навушники, його голос, як правило, транслюється в навушники слухачів.

2. Переклад з аркуша. У цьому випадку синхронисту допомагає переданий йому заздалегідь написаний текст, який оратор передає для перекладу. Іноді перекладачеві дається час для ознайомлення з текстом, іноді доводиться відразу читати і перекладати на ходу. При цьому за усною мовою все одно потрібно стежити, адже оратор при усному виступі може по-іншому розставити акценти, внести в план виступу якісь доповнення. Синхронний переклад передбачає точне відображення саме усного мовлення, текст дається лише в якості супутнього матеріалу. Особливо серйозні вимоги пред'являються до перекладача, коли мова йде про переведення виступів політичних діячів.

3. Синхронне читання тексту, перекладеного заздалегідь. Найкомфортніший варіант для перекладача, пропонований, однак, рідше всього. У перекладача є текст вже на мові перекладу (перекладений ним самим або наданий йому в готовому вигляді). Він повинен тільки читати його паралельно з промовою оратора. Проте завдання коригувати текст перекладу по ходу виступу, стежачи за усною мовою, залишається колишньою 

2.3 Складності усного перекладу 

Зроблено висновок, що усний переклад більш складний, ніж письмовий:

- Інформація, яка надходить у процесі усного перекладу, на відміну від письмового перекладу, «нематеріальна». Якість усного перекладу багато в чому залежить від специфіки мови мовця.

- Репліки, що підлягають переведенню, вимовляються одноразово, і у перекладача надалі немає можливості щось виправити у своєчасному перекладі.

- Висловлювання при усному перекладі не завжди бувають короткими. В процесі усного перекладу велику роль грає пам'ять. В усному перекладі є поняття короткочасної пам'яті, яка дозволяє запам'ятати інформацію на кілька секунд. Завдяки повторенню, сприяє переведенню інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу.  

Глава 3 Процес перекладу 

3.1 Індивідуальні завдання на перекладацьку практику

Під час практики необхідно було виконувати індивідуальні завдання наступного плану:

- Брати участь у заходах протокольного характеру – ділових переговорах, наукового і культурного характеру та туристичного обміну.

- Приймати участь у науково-методичних нарадах підприємства.

- Збирати інформаційні матеріали для забезпечення заходів ділових переговорів, прес-конференцій, інтерв'ю, виступів з публічними промовами на офіційних заходах, реклами та культурно- екскурсійної діяльності.

- Скласти словник термінів або зразків мовного матеріалу, які використовуються на переговорах.

Додаткові завдання: знайомство з щоденною роботою перекладача в реальних умовах, розвиток стратегій і тактик спілкування з колегами і замовниками, освоєння різних мовних норм і прийомів – риторичних, стилістичних, також освоєння термінології і норм висловлювання думок, прийнятих у різних сферах діяльності та в різних культурах. Навчання моделям поведінки і спілкування, вміння встановлювати контакти з колегами та клієнтами. Важливо також і придбання нових психологічних навичок орієнтації у професійній сфері (розвиток гнучкого ставлення до посадових обов'язків, професійної мобільності тощо).

3.2 Труднощі перекладу термінології 

Одну з найбільших складнощів представляв переклад термінології. У зв'язку з цим використовувалися такі словники:

- Великий Глосарій термінів міжнародного туризму / The Great Glossary of Terms for the International Tourism / Під ред. М. Б. Биржакова, в. І. Никифорова – СПб.: «Видавничий будинок Герда», «Невський Фонд», 2002. – 704 с. Глосарій являє собою предметний англо-російський словник з тлумаченням термінів міжнародного туризму російською мовою та науково-методичні матеріали з міжнародного туризму. По предметної належності терміни згруповані в 15 частин і укрупнених розділів. У Глосарії наведено близько 60000 слів.

- Черняхівська Л. А., Черняхівська О. М. Англо-російський розмовник (для туристів і ділових людей) – М.: Московська міжнародна школа перекладачів, 1992. – 288 с.

- Туризм, гостинність, сервіс: словник-довідник / Р. А. Аванесова, Л. П. Воронкова, в. І. Маслов, А. В. Фролов; Під. ред. К. П. Воронкової. – М: Аспект Прес, 2002. – 367 с.

- Енциклопедія туриста / Редкол.: Е. В. Тамм (гол. ред.), А. Х. Абуков, Ю. Н. Александров та ін – М: Велика Російська енциклопедія, 1993. -607 с.

- Баранников А. «Російсько-англійський розмовник». – М.: «Мартін», 2000. – 239 с та ін.

Для швидкого ознайомлення з найбільш уживаними термінами, складалися глосарії, наприклад:

D

Deluxe - Розкішний тип готелю (приватна ванна і повний сервіс).

Duty-free Goods - Товари, що не обкладаються митним податком.

Double-up - Організація системи подвійного заселення (коли незнайомі люди заселяють один номер, в адміністрації на спеціальному стенді зберігаються 2 картки (чека) в кишеньці під номером цієї кімнати).

E

Endorsment - Повноваження, які полягають у можливості замінити або перереєструвати квиток на інший літак.

F

Full House (повний будинок) - Термін позначає завантаження готелю на 100% (всі номери продані).

Free Port - Порт, де туристи можуть придбати товари без сплати митних зборів.

Front Desk (фронтдеск) - Стійка адміністратора готелю, де гості реєструються.

Не менш важливим є грамотний переклад назв сторін договору, прізвищ та адрес, оскільки пакет документів, поданий для юридичного перекладу.

Всі назви потрібно транслітерувати на російську мову з обов'язковим збереженням в лапках іноземного найменування в дужках. При цьому слід керуватися реєстраційними документами, а якщо такі відсутні, то необхідно транслітерувати за правилами. Ось, наприклад, United Systems, Inc. = Юнайтед Системз, Інк. (United Systems, Inc.).

Транскрибуються на російську мову та прізвище, ім'я, по батькові, але іноземний (вихідний) варіант написання імені залишається в круглих дужках. При перекладі на англійську мову буде краще, якщо звірити написання назви з документами замовника.

Назви адрес зазвичай перекладають на російську мову зі збереженням іноземного варіанти у круглих дужках. При перекладі особливу увагу слід звернути перекладу сожносокращенных слів і абревіатур. Абревіатури рекомендується не тільки переводити у відповідності з їх значенням, але й обов'язково супроводжувати їх дослівної трактуванням.

Дуже часто зустрічаються такі ситуації, коли термін, який необхідно перекласти з іноземної мови, не має аналогів у мові, на який виконується переклад. У таких випадках можна вдатися до запозичення іноземного слова, але тільки за умови, якщо це слово широко використовується в рідній мові. Також можна використовувати описовий переклад терміна, який у мові перекладу не має аналога. 

3.3 Складності перекладу текстів 

На початку практики мені було доручено 5 текстів для письмового перекладу.

Особливістю даних перекладу текстів є поєднання в такому переведенні з одного боку чіткої передачі відповідного змісту тексту, з іншого боку - використання рекламної складової подачі матеріалу, так як будь-туристичний текст (основний напрям діяльності представництва) повинен викликати бажання у туриста відвідати країну, опис яких дається у туристичному буклеті.

Безсумнівно, дуже важливою є інформаційна складова туристичного тексту. Дуже важливо дотримати три моменту переведення:

1. Найточніша передача відомостей про побут, національної кухні, традиції населення країни.

2. Повна географічна точність в перекладі всіх назв, які зустрічаються в тексті. Турист без праці повинен знайти назви у путівнику або на карті.

3. Правильність опису напрямків маршруту, які присутні в тексті.

Не менш важливою є і рекламна сторона перекладу туристичного тексту. Важливо зберегти ту ступінь рекламности, яку має джерело.

Встановлено, що важливим аспектом перекладу є смислове навантаження.

Переклад таких моментів, як інформація про менталітеті, побуті, звичаях та традиціях аборигенів, особливості національної кухні, звичаї і поведінкових властивості повинен бути максимально точним. Наприклад: «This tradition remains today in hallmark dishes like chitterlings (commonly called chit'lins) which are fried small intestines hogs of.» («Ця традиція залишається сьогодні у фірмових страв: chitterlings (зазвичай зване chit'lins) – свинячі рубці – смажені свинячі-тонкі кишки»).

Також слід виконувати тотожний переклад кожного з назв, наявних у тексті. Будь-який турист повинен з легкістю знаходити потрібні назви у своєму путівнику або на карті досліджуваної місцевості. В даному випадку неприпустима будь-яка інтерпретація, а лише коректні географічні дані. Наприклад: «Brno is situated at the crossroads of the D1 (Prague – Brno) and D2 (Brno – Bratislava) motorways» («Брно знаходиться на перетині магістралей D1 (Прага – Брно) і D2 (Брно – Братислава)»)

Вище зазначена вимога поширюється і на опис напрямків маршрутів, наявних у вашому тексті. Якщо є словесний опис маршруту екскурсії по конкретній місцевості, то при перекладі всі інструкції повинні збігатися з реальними дороговказами, інакше турист не зможе відшукати потрібне місце або проміжну крапку. Наприклад: «Exit to Market Street. Walk two blocks to south Howard and turn left. You'll find Moscone South on your right and Moscone North on your left.» («Вийдіть на Маркет-Стріт. Пройдіть два квартали на південь до Говарду та поверніть ліворуч. Південний Москоун буде знаходитися праворуч від Вас, а Північний Москоун – ліворуч».)

Якщо йде про рекламному тексті, покликаний зацікавити клієнтів і привернути їх увагу, то для додання йому яскравості та передачі експресивності використовуються різні засоби виразності:

a) Лексичні засоби виразності: використання метафори. «global in its outlook» («глобальна перспектива»); використання найбільш уживаних в англомовній рекламі прикметників: good, better, friendly, best, free, fresh, full sure, wonderful, welcoming, special, fine, big, real, easy, bright, extra, rich (хороший, краще, дужелюбный, кращий, вільний, новий, повний впевненості, чудовий, гостинний, особливий, прекрасний, великий, справжній, свіжий, яскравий, вищої якості, багатий.): «You will meet friendly and welcoming people»(«Вас зустрінуть доброзичливі і гостинні люди»).

б) Граматичні засоби виразності:

- використання абревіатур «Alaska B4UDIE.» (Alaska, before you die.) («Прямуй Аляску, поки не помер!»);

- вживання особистих і присвійних займенників. Конструкції типу «ми – наш», «Ви – Ваш» надають рекламному повідомленню ще більшу переконливість. Яскравим прикладом використання таких конструкцій є реклама туристичного агентства: «We work so you don't have to» («Ми працюємо – Ви відпочиваєте»).

- використання імперативу і прихованої команди для заклику до дії: імператив: try, get, take, send for, use, call, make, let, come on, hurry, come, see, give, remember, discover, choose, look for (спробуйте, отримаєте, візьміть, відправте використовуйте, зателефонуйте, зробіть, впустіть, вперед, поспішіть, приїжджайте, подивіться, дайте, запам'ятайте, відкрийте, вибирайте, знайдіть.): Let the sunshine in your heart. Come to Bali.» («Впустіть сонячне світло в своє серце. Приїжджайте на Балі.»)

- прихована команда: «Our spa treatment is certainly worth trying.» («Обов'язково варто спробувати наші спа-процедури.»).

Отже, при перекладі туристичних текстів у перекладача можуть виникнути певні труднощі, з якими він повинен впоратися шляхом уважного аналізу засобів художньої виразності, використаних у тексті і детального, точного його перекладу в відповідності з прийнятими нормами.

Висновок 

В результаті виробничої практики закріплені такі вміння і навички:

- володіння нормами російської та англійської літературної мови і функціональними стилями мови;

- здатність демонструвати в мовленнєвому спілкуванні особисту і професійну культуру, духовно-моральні переконання;

- вміння ставити і вирішувати комунікативні завдання у всіх сферах спілкування, керувати процесами інформаційного обміну в різних комунікативних середовищах;

- володіння іноземною мовою в усній і письмовій формі для взаємодії в навчальній, науковій, професійній та соціально-культурній сферах;

- володіння термінологією спеціальності;

- вміння проводити презентації, готувати публікації, вести дискусії і захищати свої думки на іноземних мовах;

- вміння використовувати програмні додатки і працювати в комп'ютерних мережах, застосування ресурсів Інтернет;

- володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації.

 

Список використаної літератури

  1. Бюро перекладів " Flarus Москва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.flarus.ru/?smid=284

  2. Лекція 16. Особливості усного переказу та основні напрямки теорії усного перекладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2dip.ru/

  3. Основні види синхронного перекладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://translate.msk.ru/sinhron_perevod/sinhronny_pilotage.html

  4. Відгук про проходження перекладацької навчально-виробничої практики студентки групи 4-ЛДП факультету іноземних мов ИГУМО Олени Капітонова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.igumo.ru/praktika/fakultet-inostrannykh-yazykov/otzyv-o-prokhozhdenii-perevodcheskoy-uchebno-proizvodstvennoy-praktiki-studentki-gruppy-4-ldp-fakult/

 

Додатка

 

Зразки перекладу

BANGKOK WHERE EAST MEETS WEST

SITUATED between the "secret" countries of Burma, Laos, and Cambodia, Thailand remains a curious mixture of eastern and western influences. Nowhere is this more evident than in its capital, Bangkok. Bangkok is a city of contrasts. A modern city of ten million inhabitants, it is growing at breathtaking speed. Sometimes when the midday heat and the noise and traffic are at their worst, it feels a little too busy. But Bangkok is also a city with an ancient heritage. Take a ride on the Chao Phraya river and its connecting canals, and you'll find a city and a way of life that is not very different from that seen by the first Europeans to arrive there. Then there are the temples (known as "wats"), the numerous statues of Buddha, and of course the splendour of the Grand Palace. But Bangkok is not just about monuments, it is vibrant, alive, and full of hope. It gives the visitor a feeling anything that might be possible - and it is usually.

Бангкок - там, де Схід зустрічається із Заходом

Розташований серед таємничих країн Бірми, Лаосу і Камбоджі, Таїланду залишається цікавим поєднанням східного і західного впливу. І найпомітніше це відчувається в його столиці Бангкоку. Бангкок - місто контрастів. Сучасне місто-десятимиллионник, він росте з неймовірною швидкістю. Деколи, під час полуденної спеки, максимальному шумі і трафік, він здається надто жвавим. Але Бангкок - це також місто з давніми спадщиною. Відправившись на екскурсію по річці Менам-Чао-Прая і її каналах, ви відкриєте для себе цей приголомшливий місто і його спосіб життя, який не сильно відрізняється від того, зазначеного ще першими європейцями, які прибули сюди.

Також тут багато храмів (відомих, як «вати»), численні статуї Будди, і звичайно ж Великий Палац. Але Бангкок - це не тільки пам'ятники, він яскравий, живий і сповнений надій. Він дарує відвідувачу відчуття, що все можливо - а так і є.

Інші статті