Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Екстралінгвістичні фактори впливу на переклад професійно-аграрного дискурсу

Екстралінгвістичні фактори впливу на переклад професійно-аграрного дискурсу

Розділ практичної частини курсової роботи з тими "Екстралінгвістичні фактори впливу на переклад професійно-аграрного дискурсу"

Екстралінгвістичні фактори впливу на переклад професійно-аграрного дискурсу

В текстах аграрно-професійного дискурсу виділяється довготривала і короткочасна фонова інформацію. Перша з них утворює основу національної культури. Переклад такої інформації зазвичай не становить труднощів для перекладача, оскільки вона міститься у лексикографічних джерелах. До короткочасної фонової інформації відносять терміни з різних наук, назви різних явищ та предметів та ін.

Аналіз перекладу текстів аграрно-професійного дискурсу показує, що в перекладі важливе значення мають лінгвокомунікативні  екстралінгвістичні чинники, наприклад:

The El Niño phenomenon is associated with the abnormal warming of sea surface temperature in parts of the Pacific Ocean that has severe effects on global weather and climate patterns – leading to reduced rainfall and drought in some regions and heavy rains and flooding in others [FAO presents $50 million]. Явище Ель-Ніньйо пов'язано з аномальним підвищенням температури поверхні моря внаслідок глобального потепління в районах Тихого океану, що має серйозні наслідки для глобальних метеорологічних і кліматичних процесів і веде до зниження кількості опадів і засухи в одних регіонах, а також проливним дощам і повеням – в інших [Ефіопія переживає]. У цьому реченні вжито лексичну одиницю з аграрно-професійного дискурсу the abnormal warming of sea surface temperature, яка стосується процесів глобального потепління, які впливають на аграрну діяльність. При відтворенні цієї лексичної одиниці необхідним є врахування комунікативної ситуації, а саме роз’яснення читачеві причин підвищення температури. У результаті в перекладі застосовано трансформацію доповнення внаслідок глобального потепління, а також перестановку, яка пояснюється розбіжностями граматичної систем англійської та української мов. Зокрема, вираз sea surface temperature у структурі аналізованого словосполучення займає кінцеву позицію. У перекладі застосовано перестановку компонентів в ініціальну позицію підвищенням температури поверхні.

Лінгвокультурологічні аспекти перекладу текстів аграрно-професійного дискурсу охоплюють важливі події в культурному житті країни, її історію, традиції та ін. В аналізованих текстах екстралінгвістичні аспекти лінгво-культурного спрямування представлені важливі подіями, які мали місце в житті країни, наприклад:

The strongest El Niño weather episode in the last several decades has caused repeated crop failure, decimated livestock herds and driven some 10.2 million people across Ethiopia into food insecurity, FAO reported today [FAO presents $50 million].  – Погодне явище Ель-Ніньйо, що стало найсильнішим за останні декілька десятиріч, привело до повторних неврожаїв, знищення худоби, внаслідок чого приблизно 10,2 млн. людина по всій Ефіопії опинилися в ситуації відсутності продовольчої безпеки, заявила сьогодні ФАО [Ефіопія переживає]. У цьому фрагменті вжито вираз El Niño weather episode. У тексті аграрно-професійного дискурсу в основі перекладу лежить лінгвокультурна інформація щодо El Niño – характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км². Знання цього екстралінгвістичного аспекту є важливим для перекладу. Зокрема, в аналізованому прикладі вираз El Niño weather episode відтворено за допомогою трансформації перестановки компонентів weather episode в ініціальну позицію та транслітерації назви El Niño – Погодне явище Ель-Ніньйо. Для відтворення назви важливо розуміти, що El Niño – Ель-Ніньйо – це загальноприйнята назва, тому її можна відтворювати за допомогою транслітерації або за допомогою опису «аномальне потепління поверхневих вод Тихого океану біля берегів Еквадору й Перу».

The first critical phase of the $50 million will focus on the meher season between January and June [FAO presents $50 million]. – На першому етапі фінансування у розмірі 50 млн. долл. США буде направлено на проведення сезону літніх дощів, який починається в січні і закінчується в червні [Ефіопія переживає]. В цьому реченні з аграрно-професійного дискурсу використано вираз the meher season. Для його перекладу необхідним є врахування екстралінгвістичного лінгвокомунітикативного та лінгвокультурного чинників, а саме аналізу поняття зазначеного сезону. З історії відомо, що в Ефіопії, the meher season представляє собою короткочасний сезон дощів в літній період, коли збирається врожай. Знаючи ці факти, можемо перекласти це словосполучення описово сезон літніх дощів.

Оскільки тексти аграрно-професійного спрямування стосуються різних географічних регіонів, в яких ведеться сільськогосподарська діяльність, для них характерним є вживання географічних назв. Для їх відтворення необхідним є застосування лінгвокультурного та соціолінгвістичного чинників, які дозволяють врахувати історію походження та семантику географічної реалії, наприклад:

Іt presented its emergency response plan to urgently protect livestock and rebuild crop production in the Horn of Africa nation [FAO presents $50 million].  – Організація представила свій план екстреного реагування з метою захисту худоби і відновлення виробництва продовольства в країні, що знаходиться в зоні Африканського Рогу [Ефіопія переживає]. У цьому фрагменті з аграрно-професійного дискурсу вжито географічну реалію the Horn of Africa nation. При відтворенні цього словосполучення необхідно звернутися до визначення семантики виразу. Лінгвокультурний та соціолінгвістичний аналіз показує, що назва має кілька варіантів перекладу – Африканський Ріг, Сомалійський півострів або Північно-Східна Африка. Наявність кількох назв обумовлюється розташуванням півострова у Східній Африці, вздовж Аравійського моря на південь від Аденської затоки. Це найбільш східна точка Африки. На Африканському Розі розташовані держави: Сомалі, Ефіопія, Джибуті, Еритрея. Ми в перекладі використали назву Африканській Ріг, врахувавши соціолінгвістичний фактор. Для українського читача, складова африканський є більш зрозумілою у перекладі, адже кожен знає, де знаходиться Африка, в той час назва Сомалійський може спричинити труднощі для інтерпретації.

“The outlook for 2016 is very grim,” said Amadou Allahoury, FAO Representative for Ethiopia, adding that “after two consecutive seasons of failed crops, the success of the main cropping season that starts now will be critical to preventing conditions from worsening.” [FAO presents $50 million]. «Перспективи на 2016 рік дуже похмурі, сказав Амаду Аллаоурі, представник ФАО в Ефіопії. – Після жовтневого та квітневого сезонів підряд невдалих урожаїв, успіх основного сільськогосподарського сезону, який починається в даний час, матиме вирішальне значення для запобігання погіршення умов» [Ефіопія переживає]. При відтворенні виразу two consecutive seasons of failed crops важливим є врахування лінгво-комунікативного та лінгво-культурного фактору. Зокрема, кожна країна має свої кліматичні умови, тому збирання врожаю відбувається у певні сезони. В аналізованому уривку йдеться про Ефіопію, де врожай збирають в кінці жовтня та на початку квітня. При відтворенні застосовано описовий переклад, оскільки в тексті-перекладу передано найменування місяців, на які припадає сезон врожаю.

By focusing specifically on rebuilding the productive capacity of farming and pastoralist families, FAO is supporting ongoing efforts by the Government of Ethiopia, other UN agencies and NGO partners that are tending to the immediate needs of at-risk families [FAO presents $50 million]. – ФАО підтримує зусилля по відновленню потенціалу фермерських сімей і сімей, які займаються тваринництвом, що робляться урядом Ефіопії, іншими установами ООН і партнерськими НВО, які піклуються про насущні потреби уразливих сімей [Ефіопія переживає]. В аналізованому уривку з аграрно-професійного дискурсу вжито словосполучення pastoralist families. Лінгвокультурний аналіз висловлювання показує, що термін pastoralist походить від слова pastoralism, який означає «галузь сільського господарства, яка стосується розведення тварин». Термін походить від рastoralis, що має значення «пастушачий». У перекладі застосовано опис, тобто надається пояснювальне значення займаються тваринництвом.

Лінгвокультура та соціокультурна інформація відіграє важливе значення при інтерпретації образних лексичних одиниць аграрно-професійного дискурсу, наприклад:

What is actually happening in the field, however, is what one might call the “zombification” of Japanese agriculture [The Zombification]. – Проте насправді прогресує явище, яке можна назвати «утопією» сільськогосподарського сектора Японії [японське сільське господарство]. У цьому фрагменті вжито вираз “zombification” of … agriculture. Термін zombification утворено від англійського іменника zombie – фантастична істота, жива людина, яка цілковито втратила контроль над своїми свідомістю і тілом, перебуваючи під владою сторонньої сили. У сучасній масовій культурі слово «зомбі» найчастіше використовується як синонім «ожилого трупа, керованої магією чи залишковими інстинктами істоти».  В переносному значенні означає людину, яка перебуває під сильним впливом чогось – як правило, якихось захоплень, чи сліпо й фанатично вірить у що-небудь. Розуміння екстралінгвістичної інформації, яка представлена в семантиці слова zombie, дає підстави тлумачити значення лексеми “zombification” як процес «перетворення на зомбі, тобто втрату контролю над свідомістю». У перекладі для відтворення вислову “zombification” of … agriculture застосовано трансформацію додавання та опис «утопією» сільськогосподарського сектора. Термін agriculture, представлений іменником, який перекладено за допомогою трансформації додавання двокомпонентним словосполученням сільськогосподарський сектор. У відтворенні лексичної одиниці “zombification” застосовано символічну назву, яка має культурну конотацію – «утопія». Використання такого перекладу є влучним, оскільки і зомбі, і утопія є назвами неіснуючих в реальності об’єктів. Утопія походить з грец. ού + τόπος – «місце, якого немає» –  фантазія, вимисел, мрія, що не збудеться. Поняття «утопія» вперше з'явилось у творі Томаса Мора «Утопія» (так в його творі називався острів, на якому було створено ідеальне суспільство). Сьогодні «утопія» – літературний жанр, наближений до наукової фантастики. Для нього характерне те, що автор має неабияку переконаність в бездоганності проголошеної ним ідеї.

Знання умов аграрного виробництва у різних країнах є екстралінгвістичною інформацією, яка є необхідною для правильного перекладу аграрних термінів, наприклад:

Japanese farming communities use shared irrigation systems, and if even a small minority of the farmers make improper use of the water, all the farms in the community suffer [The Zombification]. – В Японії система іригації є загальною для всього району, тому якщо навіть на невеликій території розмножаться хвороботворні шкідники, або ж вода буде використана неналежним чином, це приведе до загибелі аграрного сектора регіону в цілому [Японське сільське господарство]. У наведеному уривку вжито словосполучення з аграрно-професійного дискурсу shared irrigation systems. Контекст служить джерелом інформації про те, що в Японії використовується спільна для всього району система зрошення земель. В перекладі застосовано опис, який надає читачеві це пояснення система іригації є загальною для всього району.

Аналіз аграрно-професійного дискурсу показує, що в досліджуваних текстах використовується екстралінгвістична інформація, яка стосується особливостей обробки або використання сільськогосподарських угідь, наприклад:

Throughout this period the pig has been a valuable farm animal that has consumed waste products, fertilised the ground and provided an efficient source of meat production [The Pig Industry]. – Свині споживали відходи, втоптували в землю свіжопосіяне насіння культурних рослин і були важливим джерелом м'яса [Розведення свиней]. У цьому реченні бачимо висловлювання fertilised the ground. Аналіз семантики зазначеного висловлювання показує, що йдеться про удобрення землі, що є стандартною практикою в сільськогосподарській діяльності для покращення якостей землі і отримання більшого врожаю. У перекладі не враховано цю екстралінгвістичну інформацію і помилково перекладено вираз як втоптували в землю свіжопосіяне насіння культурних рослин. В оригіналі йдеться про свиней, які удобрювали землю. У той час як в перекладі бачимо опис знищення посівів свинями. У цьому прикладі можна говорити про неуспішність відтворення початкової лексичної одиниці.

При відтворенні текстів аграрно-професійної тематики необхідно враховувати екстралінгвістичну інформацію про різні структури та організації, зайняті в аграрній сфері. У різних країн вони є відмінними, наприклад:

This fine joint of pork contains a stamp on the right which demonstrates that the meat has independently inspected and certified by MLC and MHS [The Pig Industry]. – На якісній свинині ставлять штамп, що означає, що м'ясо перевірено незалежною експертизою і сертифіковано Комітетом із м'яса і тваринництва і Службою гігієни м'яса [Розведення свиней]. В аналізованому фрагменті вжито найменування аграрно-професійних організацій Великобританії MLC MHS, які містять екстралінгвістичну інформацію про сферу зайнятості вказаних організацій. В перекладі застосовано трансформацію додавання, адже абревіатури відтворені повною назвою.

Врахування екстралінгвістичної інформації при перекладі текстів аграрно-політичного дискурсу полегшує інтерпретацію вихідного тексту, наприклад:

No routine use of antibiotics is allowed in the United Kingdom although the practice of including antibiotics continues in many other countries. In the UK producers are concerned to respond to consumer requirements [The Pig Industry]. – У Великобританії не допускається профілактичне вживання антибіотиків, хоча практика використання антибіотиків все ще існує в багатьох інших країнах. У Великобританії виробники стежать за тим, щоб якість товару відповідала вимогам споживачів [Розведення свиней]. З наведеного контексту No routine use of antibiotics is allowed in the United Kingdom можна вилучити інформацію про заборону профілактичного вживання антибіотиків для тварин. Відповідно при відтворенні цього фрагменту застосовується ряд трансформацій, зокрема перестановка географічної реалії in the United Kingdom у початкову позицію; трансформація конкретизації при перекладі терміну routine (основне значення цього терміну щоденний; у перекладі вжите слово з більш вузькою семантикою профілактичний). 

Аналіз досліджуваних текстів з аграрно-професійної сфери показує, що екстралінгвістична інформація представлена гастрономічними лексичними одиницями. Ця інформація служить підґрунтям для виявлення смакових преференцій американців. Аграрний сектор є постачальником харчової продукції, тому виявлення цих гастрономічних одиниць також дає можливість виявити основні напрями аграрної діяльності в англомовних країнах, наприклад:

There are hundreds of meat products made from the pig which range from sausages to cured meats and fresh pork products [The Pig Industry]. – Існує сотні видів м'ясних продуктів, виготовлених зі свинини, які варіюються від ковбасних виробів до копчених м'ясних делікатесів і продукції з свіжої свинини [Розведення свиней]. У наведеному фрагменті з аграрно-промислової сфери вжито гастрономічні лексичні одиниці sausages to cured meats. Ці одиниці вживаються з метою показати результат діяльності аграрного сектору, тобто виготовлення харчової продукції. У перекладі застосовано трансформацію додавання, яка дає можливість образно передати зазначені найменування від ковбасних виробів до копчених м'ясних делікатесів.

In the year 2000 the UK was 93% self sufficient in the fresh pork market whilst in the bacon and ham market it was less than 50% self sufficient  [The Pig Industry]. – У 2000 році Великобританія забезпечувала себе свіжою свининою на 93%, а беконом і шинкою – менш ніж на 50% [Розведення свиней]. У цьому прикладі бачимо дві гастрономічні лексичні одиниці bacon і ham. Це найменування харчової продукції, яка виготовляється на основі сировини (м’яса), постачальником якого є аграрна промисловість. Їх перекладено українськими відповідниками бекон і шинка.

Pigs are much cleaner than many people imagine and perform a valuable public service by consuming the by-products of the food processing industry; brewer's waste, dairy products and cereals to name but a few [The Pig Industry]. – Вони виконують цінну задачу споживання відходів харчової промисловості, відходів виробництва пива, молочних продуктів і круп, і багато що інше [Розведення свиней]. В цьому фрагменті вжито гастрономічні найменування  brewer's waste, dairy products and cereals. Вони дають уявлення про такі галузі аграрної промисловості як пивоваріння, виготовлення молочних продуктів та круп. В оригіналі словосполучення brewer's waste є двокомпонентним. Його відтворено за допомогою трансформації додавання трикомпонентною структурою відходів виробництва пива. Гастрономічні лексичні одиниці dairy products and cereals відтворені за допомогою еквівалентів.

Екстралінгвістична інформація може бути безпосередньо представлена в тексті і не потребує детального аналізу семантики, наприклад:

While antimicrobial resistance was first described in 1940, scientific understanding of the myriad of pathways by which resistance emerges and spreads remains in its infancy [Giant research leap]. – Тоді як таке явище як стійкість до протимікробних препаратів було вперше описано в 1940 році, наукове розуміння того, як з'являється і розповсюджується стійкість, залишається в зачатковому стані [Необхідні масштабні дослідження]. У цьому реченні бачимо вираз antimicrobial resistance і екстралінгвістичну інформацію про рік введення цього засобу 1940. З історії відомо, що в 1940 році було описано таке явище як резистентність/стійкість до протимікробних препаратів. Відповідно в перекладі застосовано трансформацію додавання при відтворенні терміну antimicrobialдо протимікробних препаратів і перестановку компонентів, адже термін resistance в оригіналі займає кінцеву позицію, а в перекладі ініціальну – стійкість до протимікробних препаратів.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити висновок, що аграрним текстам, як і в цілому текстам, написаним науково-технічним стилем, властиві певні спільні загальні характеристики, які відзначаються і в оригіналі, і в перекладеному тексті. Більшої мірою це стосується інформативності, і наявності термінів у тексті. Екстралінгвістична інформація, представлена в аналізованих текстах стосується різних аспектів, пов’язаних з веденням аграрної діяльності. Зокрема, виявлено лексичні одиниці, які відносяться до природних катаклізмів, гастрономічні лексичні одиниці; лексичні одиниці, які відносяться до історії аграрної діяльності. Екстралінгвістична інформація впливає на вибір засобів перекладу. Аналіз способів відтворення досліджуваних лексичних одиниць показує, що екстралінгвістична інформація дозволяє широко інтерпретувати семантику лексичної одиниці і використовувати описовий переклад. При перекладі географічних найменувань, які є носієм екстралінгвістичної інформації застосовуються способи транскрибування і транслітерації. В деяких аналізованих прикладах семантика лексичної одиниці з врахуванням екстралінгвістичної інформації відтворюється українським еквівалентом. Це пов’язано з існуванням українських відповідників та розумінням семантико-культурного значення лексичної одиниці оригіналу.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. В Будапешті відкрився симпозіум ФАО з питань агроекології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/ru/item/454963/icode/

 2. Ефіопія переживає найсильнішу засуху за останні 30 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/ru/item/380063/icode/

 3. Необхідні масштабні дослідження, щоб понизити стійкість до протимікробних препаратів на фермах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/ru/item/452625/icode/

 4. Розведення свиней і сільське господарство Великобританії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://study-english.info/translation-uk-pig-industry.php#ixzz4S05whOiMwppon.co

 5. Сільське господарство і продовольча безпека – в центрі заходів по боротьбі зі змінами клімату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/ru/item/453465/icode/

 6. Японське сільське господарство: реальність та утопія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nippon.com/ru/currents/d00107/

 7. Agriculture and food security at heart of climate change action [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/en/item/453416/icode/

 8. FAO-led symposium on agroecology opens in Budapest [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/en/item/454888/icode/

 9. FAO presents $50 million emergency plan as Ethiopia faces worst drought in 30 years [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/en/item/379999/icode/

 10. Giant research leap is needed to rein in farm-driven antimicrobial resistance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/news/story/en/item/451675/icode/

 11. The Pig Industry and UK Agriculture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukagriculture.com

 12. The Zombification of Japanese Farming [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nippon.com/en/currents/d00107

Інші статті