Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Як виконати контрольну роботу з англійської мови?

Як виконати контрольну роботу з англійської мови?

Дана стаття містить зразок виконання контрольної роботи з англійської мови

I. Прочитайте текст і перекладіть його:

THE MARKET

1. Most people are able to understand the terms market price and market demand, but many are not clear as to what constitutes a market. Certainly the term includes places that have a physical location, such as a local produce or fish market. But, in broader terms, a market really refers to any exchange mechanism that brings buyers and sellers of a product together. There may be times when we need to inspect or get further on-the-spot information about a product before we buy it, and this is the purpose of the retail market. But there are other times when we possess sufficient information about a product or a producer that it's not necessary to actually see either of them before we purchase. This applies, for instance, if you wish to buy stocks and bonds or make a purchase on the Internet. Increasingly, in these days of higher costs of personal service and greater availability of electronic communication, markets are becoming both wider and more accessible. The market for commodities such as copper gold or rubber, for instance, is both worldwide and anonymous, in that the buyers and sellers seldom meet in person.

2. By a market, then, we mean any environment in which buyers and sellers can communicate, which is relatively open and operates without preference. When we talk of the market price, then, we mean the price available to all buyers and sellers of a product; by market demand we mean the total quantities demanded; and market supply refers to the quantity made available by all suppliers at each possible price.

3. There is a variety of different types of markets, some of which work very well and others that work poorly, if at all. The market is very (economists call it "perfectly") competitive. It is necessary to mention that a perfectly competitive market is among other things, one in which there are many small producers, each selling an identical product.

РИНОК

1. Більшість людей здатні розуміти поняття ринкової ціни та ринкового попиту, але багатьом не зрозуміло, що утворює ринок. Звісно, це поняття включає місця, які мають фізичне розташування, такі як ринок локального виробництва або рибний ринок. Альо, у більш широкому тлумаченні, ринок, фактично, відноситься до механізму обміну, який зводить разом покупців та продавців. Бувають випадки, коли нам необхідно дослідити або отримати подальшу оперативну інформацію про продукт, перед тим, як його купити, а це є ціллю ринку роздрібної торгівлі. Але існують й інші випадки, коли ми володіємо достатньою інформацією про продукт або виробника, тому немає фактичної необхідності бачіті їх перед тім, як покупати. Це застосовується, наприклад, якщо ви бажаєте купити акції й облігації, або зробити покупку через Інтернет. Сьогодні у дні високої вартості особистого обслуговування та більшої доступності електронної комунікації, рінк все частіше розширюють свої межі та стають більш доступними. Ринок товарів, наприклад, таких як мідь, золото або гуму, є глобальним та анонімним, таким чином, покупці та продавці рідко зустрічаються особисто.

2. Таким чином, під ринком ми розуміємо будь-яке середовище, в якому покупці і продавці можуть спілкуватися, яке є відносно відкритим та діє без відання переваги. Коли ми говоримо про ринкову ціну, то ми маємо на увазі ціну, доступну всім покупцям та продавцям продукту; під ринковим попитом ми розуміємо потрібну сумарну кількість; постачання на ринок відноситься до кількості, яка стає доступною всім постачальникам при будь-якій можливій ціні.

3. Існує багато різних типів ринків, деякі з яких працюють дуже добре, а інші працюють погано, якщо взагалі працюють. Ринок є дуже (економісти говорять «абсолютно) конкурентним. Варто згадати, що абсолютно конкурентній ринок є, поміж іншого, ринком, на якому існує багато дрібних виробників, кожен з яких продає ідентичний продукт.

ІІ. Знайдіть у тексті та випишіть еквіваленти таких слів та словосполучень:

ринковий попит – market demand;

механізм обміну – exchange mechanism;

додаткові дані – further information;

достатня інформація – sufficient information

ринок роздрібної торгівлі – retail market;

володіти (мати) – to possess;

купувати – to purchase/to buy;

запас (акції) – stocks;

облігації – bonds;

витрати – costs;

наявний available;

зустрічати один одного – to meet in person;

постачання на ринок – market supply.

ІІІ. Знайдіть у тексті словосполучення з присудком у функції лівого означення. Випишіть і перекладіть їх:

exchange mechanism – механізм обміну (to exchange – здійснювати обмін);

retail market – ринок роздрібної торгівлі (to retail – продавати у роздріб);

produce market – ринок виробництва (to produce – виготовляти, продукувати).

IV. Знайдіть у тексті речення з інфінітивним зворотом. Випишіть і перекладіть їх:

1. Most people are able to understand the terms market price and market demand, but many are not clear as to what constitutes a market. – Більшість людей здатні розуміти поняття ринкової ціни та ринкового попиту, але багатьом не зрозуміло, що утворює ринок.

2. There may be times when we need to inspect or get further on-the-spot information about a product before we buy it, and this is the purpose of the retail market. – Бувають випадки, коли нам необхідно дослідити або отримати подальшу оперативну інформацію про продукт, перед тим, як його купити, а це є ціллю ринку роздрібної торгівлі.

3. But there are other times when we possess sufficient information about a product or a producer that it's not necessary to actually see either of them before we purchase. – Але існують й інші випадки, коли ми володіємо достатньою інформацією про продукт або виробника, тому немає фактичної необхідності бачіті їх перед тім, як покупати.

4. It is necessary to mention that a perfectly competitive market is among other things, one in which there are many small producers, each selling an identical product. – Варто згадати, що абсолютно конкурентній ринок є, поміж іншого, ринком, на якому існує багато дрібних виробників, кожен з яких продає ідентичний продукт.

V. Знайдіть у тексті прикметники у вищому та найвищому ступенях порівняння. Випишіть їх, утворіть формотворчий ланцюжок ступенів порівняння прикметника:

most (many – more – most);

broader (broad – broader – (the) broadest);

further (far – farther/further (the) farthest/ furthest);

higher (high – higher – (the) highest);

greater (great – greater – (the) greatest);

wider (wide – wider – (the) widest);

more accessible (accessible – more accessible – (the) most accessible).

VI. Поставте до тексту шість запитань: два загальних і чотири спеціальних:

Does the term market include places that have a physical location?

Does the market in broader terms refer to any exchange mechanism that brings buyers and sellers of a product together?

What market is considered to be both worldwide and anonymous?

What products are usually sold at the market for commodities?

Why do we need to inspect or get further on-the-spot information about a product before we buy it?

What market do we refer to perfectly competitive market?

VII. Перепишіть і перекладіть письмово перший абзац тексту: 

Most people are able to understand the terms market price and market demand, but many are not clear as to what constitutes a market. Certainly the term includes places that have a physical location, such as a local produce or fish market. But, in broader terms, a market really refers to any exchange mechanism that brings buyers and sellers of a product together. There may be times when we need to inspect or get further on-the-spot information about a product before we buy it, and this is the purpose of the retail market. But there are other times when we possess sufficient information about a product or a producer that it’s not necessary to actually see either of them before we purchase. This applies, for instance, if you wish to buy stocks and bonds or make a purchase on the Internet. Increasingly, in these days of higher costs of personal service and greater availability of electronic communication, markets are becoming both wider and more accessible. The market for commodities such as copper, gold or rubber, for instance, is both worldwide and anonymous, in that the buyers and sellers seldom meet in person. – Більшість людей здатні розуміти поняття ринкової ціни та ринкового попиту, але багатьом не зрозуміло, що утворює ринок. Звісно, це поняття включає місця, які мають фізичне розташування, такі як ринок локального виробництва або рибний ринок. Альо, у більш широкому тлумаченні, ринок, фактично, відноситься до механізму обміну, який зводить разом покупців та продавців. Бувають випадки, коли нам необхідно дослідити або отримати подальшу оперативну інформацію про продукт, перед тим, як його купити, а це є ціллю ринку роздрібної торгівлі. Але існують й інші випадки, коли ми володіємо достатньою інформацією про продукт або виробника, тому немає фактичної необхідності бачіті їх перед тім, як покупати. Це застосовується, наприклад, якщо ви бажаєте купити акції й облігації, або зробити покупку через Інтернет. Сьогодні у дні високої вартості особистого обслуговування та більшої доступності електронної комунікації, рінк все частіше розширюють свої межі та стають більш доступними. Ринок товарів, наприклад, таких як мідь, золото або гуму, є глобальним та анонімним, таким чином, покупці та продавці рідко зустрічаються особисто.

Інші статті