Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Як написати статтю ВАК (для аспірантів)?

Як написати статтю ВАК (для аспірантів)?

Дана стаття містить зразок написання статті ВАК для аспірантури

УДК ____

 

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ХУДОЖНИКІВ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ (ОНЛАЙН ВЕРСІЯ)

 

Стаття присвячена дослідженню онлайн графічних редакторів, як ефективного засобу навчання художників. Визначено поняття «комп'ютерній комп'ютерної графіки» та «графічного редактора». Охарактеризовані можливості онлайн графічних редакторів на прикладі огляду деяких з них, придатних для використання в навчанні художників.

Ключові слова: інформатизація освіти, Інтернет-ресурси, графічний редактор, онлайн графічний редактор, художник.

Стаття присвячена дослідженню онлайн графічних редакторів, як ефективного засобу навчання художників. Визначено поняття «комп'ютерної графіки» та «графічного редактора». Охарактеризовано можливості онлайн графічних редакторів на прикладі огляду деяких з них, придатних для використання у навчанні художників.

Ключові слова: інформатизація освіти, Інтернет-ресурси, графічний редактор, онлайн графічний редактор, художник.

The article is devoted to the research on-line of graphic editors, as an effective means of teaching of artists. The notions of computer graphics» and «graphic editor» were determined. The possibilities of on-line of graphic editors are defined on the example of review of some of them, suitable for using in artists' teaching.

Keywords: informatization of education, Internet-resources, graphic editor, on-line graphic editor, artist.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими й практичними завданнями. Впровадження в сучасну систему освіти інформаційно-комунікативних технологій призводить до їх інтенсивного вивчення та використання як ефективного навчального ресурсу. Інформатизація освіти вимагає пошуку нових Інтернет-ресурсів та розробки форм і методів їх застосування в навчально-виховному процесі старшої школи. Інтернет-ресурси виступають засобом створення нової форми навчання, джерелом нової інформації в різних сферах суспільного життя, способом здобування знань, формування вмінь та навичок у певному виді діяльності.

Інформаційні технології завжди використовуються там, де наявні відомості і дані, якими насичена життєдіяльність людей у суспільстві. Це стосується й інформації в сфери мистецтва, яке служити ефективним засобом художнього виховання на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні художників. Потужні можливості комп'ютерній комп'ютерних технологій у навчанні художників мають графічні редактори, оскільки робота з ними передбачає не лише оволодіння комп'ютерними знаннями та їх застосування на практиці, але й роботу з графічними об'єктами, кольором тощо, що сприяє формування художньо-естетичних смаків та потреб студентів.

Формування цілей статті. Метою проведення даного дослідження є огляд онлайн графічних редакторів та їх ролі у навчанні художників.

Аналіз основних публікацій та досліджень. Різнобічним аспектам дослідження особливостей використання Інтернет-технологій та, зокрема, онлайн графічних редакторів присвячені розробки багатьох науковці: Бойчук В. В. досліджує методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики [2]; Бужиков Р. П. досліджує теоретико-методологічні проблеми впровадження ефективного використання Інтернет-технологій в навчальний процес та аналізує дидактичний потенціал Інтернет-технологій у сучасній системі освіти [3]; Злобін Р. аналізує особливості використання вільного програмного забезпечення у вищих закладах освіти України. Автор згруповує приклади використання вільного програмного забезпечення за напрямами: дистанційне навчання, використання систем комп'ютерній комп'ютерної математики, загальні питання використання вільного програмного забезпечення в освіті, використання вільних систем керування базами даних MySql, використання офісного пакета OpenOffice.org.ukr в освіті, використання вільного графічного редактора Gimp, використання відкритих засобів програмування [6]; Кивлюк О. розглядає підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій, які ґрунтуються на їх функціональному призначенні для навчання та аналізує програмні засоби навчального призначення, що використовуються як атрибут інформаційно-комунікаційних технологій навчання [7]; Маковецька В. розглядає комп'ютер як ефективний засіб навчання на заняттях геометрії, інженерної та комп'ютерній комп'ютерної графіки [8] та ін.

Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено означену статтю. Незважаючи на велику кількість досліджень в галузі використання комп'ютерній комп'ютерних технологій у навчанні, питання використання графічних редакторів у навчанні художників раніше не досліджувалось.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для того щоб визначити поняття «графічного редактору» та ролі онлайн графічних редакторів у навчанні художників, ми дослідили, що собою представляє комп'ютерна графіка – це створення й маніпуляція на екрані дисплея графічними зображеннями об'єктів, процесів або явищ, що представлені у вигляді певних комп'ютерній комп'ютерних геометричних моделей [1, с. 70]. Як зазначає Р. А. Швецова «будь-яке зображення на екрані дисплея – це результат комп'ютерній комп'ютерної обробки тієї або іншої геометричної моделі об'єкта. Геометрична модель є первинною відносно будь-якого комп'ютерного зображення та створюється заздалегідь (програмно) або ж синхронно з побудовою певного зображення на екрані дисплея в інтерактивному режимі. Провідною задачею викладання основ комп'ютерній комп'ютерної графіки в курси інформатики є створення геометричних моделей об'єктів і одержання певних знань і навичок щодо маніпуляції комп'ютерними зображеннями цих об'єктів (робота з кольором, формою тощо)» [10]. Отже, потреба створення малюнків, схем, графіків, діаграм та іншої графічної продукції призводить до необхідності використання графічного редактора, створеного для цієї мети. Науковці (В. П. Беспалько [1], О. П. Буйницька [4]; Р. А. Швецова [10]) визначають графічний редактор як специфічний програмний засіб, що дозволяє створювати й перетворювати графічні зображення. Можна зазначити, що графічні редакторі мають багато функціональних можливостей. Інформаційні технології ділової графіки забезпечують графічне відображення відомостей з табличних процесорів, баз даних або окремих графічних файлів у вигляді діаграм, графіків, гістограм. Інформаційні технології ілюстративної графіки надають можливість створення ілюстрацій для різних документів, навчальних посібників, дидактичних матеріалів тощо. Інформаційні технології наукової графіки забезпечують подання наукових розрахунків та ін. [4, с. 89].

Значний дидактичний потенціал у навчанні художників мають онлайн графічні редактори, які дають можливість працювати над графічними об'єктами безпосередньо в мережі. Ми провели огляд деяких з них, які, на нашу, є найбільш цікавими з точки зору функціональних можливостей, простоти використання та ін.:

Bomomo Interactive Art Creator (http://bomomo.com/) – програма для створення абстрактних цифрових картин за допомогою рухомих кульок та ліній різної форми. Програма розрахована на створення більше, ніж 20 найгарніших ефектів. Програма має зручну для використання панель інструментів. Недоліком програми є відсутність україномовної (російськомовної) версії та відсутність можливості змінювати кольори кульок та ліній (Рис. 1):

Рис. 1. Зразок роботи в програмі Bomomo Interactive Art Creator за матеріалами сайту http://bomomo.com/ [13].

Psykopaint (http://www.psykopaint.com/) – програма передбачає малювання портрету в техніці імпресіонізму: розмальовування мазками завантаженої в програму фотографії.

Використовуючи безкоштовну онлайн програму PsykoPaint, користувач може підретушувати знімки і перетворити їх на професіонально зроблені роботи. Альо на відміну від безлічі графічних редакторів, тут не вимагається спеціальних знань. Пензлі легко налаштовуються, фотографії перетворюються на живописні полотна або гравюри лише за декілька легкий маніпуляцій в програмі. У програмі PsykoPaint є 3 основні режими роботи. Це Try а Sample, Paint а Photo, Good Old Painting. Щоб відредагувати знімок, потрібно спочатку скачати його на сервер, вибудувати розмір зображення і натиснути на кнопці Paint. У лівій нижній частині дисплея знаходиться набір різних пензлів. Особливо цікаві з цих пензлів розробникі назвали іменами відомих художників (таких, як Ван Гог або Дега). За допомогою вживання даних пензлів користувач може одержати роботи в манері даних творчості майстрів. Інші пензлі допоможуть додати на фотографію готові зображення. Це можуть бути стрічки, метелики, феєрверки і т. ін. На панелі Color знаходиться все необхідне для регулювання насиченості кольору, яскравості, контрастності та інших характеристик зображення [16]. Недоліком програми є відсутність україномовної (російськомовної) версії (Рис. 2):

 

Рис. 2. Зразок обробки фотографій в програмі Psykopaint за матеріалами сайту: http://www.psykopaint.com/ [16].

Graffiti Creator (http://www.graffiticreator.net/) – програма для створення графіти, яка дозволяє створювати логотипи і графіті. Програма дозволяє створити власний напис-графіті на стіні. Користувач може обрати колір, розташування, нахил напису та ін. Така програма сприяє розвитку уяви, фантазії, формує вміння розташовувати графічні фрази об'єкти у просторі, розвиває художньо-естетичний смак, вміння працювати з кольорами та поєднувати їх та ін. (Рис. 3):

Рис. 3. Зразок виконання графіті в програмі Graffiti Creator за матеріалами сайту http://www.graffiticreator.net/ [15].

Viscosity (http://www.windowseat.ca/viscosity/create.php) – програма для створення гарних абстракцій. Програма передбачає використання ряду функцій: вибір розміру пензля, що дає змогу виконувати дрібні та великі деталі композиції, обирати фон та колір композиції (Рис. 4, Рис. 5). Також в програмі існує функція заготовки композиції, яку необхідно «дорозвинути» на власний розсуд (Рис. 6). Недоліком програми є відсутність україномовної (російськомовної) версії. Така програма сприятиме розвитку уяви, фантазії, творчого мислення, розвиватиме механічні рухи тощо:

 

Рис. 4. Зразок виконання композиції в програмі Viscosity

* розроблено автором за даними [18].

 

Рис. 5. Зразок роботи з кольором в програмі Viscosity

* розроблено автором за даними [18].

Рис. 6. Зразок використання заготовки композиції та результат роботи з нею у програмі Viscosity

* розроблено автором за даними [18].

ColorJack (www.colorjack.com/sphere/) це онлайн генератор кольорових схем. На головній сторінці сервісу вже є готові набори комплементарних відтінків. Також на сайті є «Галактика кольору» – інструмент, з допомогою якого можна дізнатись назви і коди кольорів, як їх розпізнають деякі програми (наприклад, як відображає Firefox тій чі інший колір по коду) чи як вони прописані в різних стандартах, каталогах, сферах (Термінологія Кольорів у Біології, Словник Кольорів, Стандарти і Номенклатура Кольорів і ін.). Недоліком програми є відсутність україномовної (російськомовної) версії.

Така програма дає можливість вчити студентів працювати з кольором, зокрема добирати кольори за схемами. Програма може бути особливо корисною для дизайнерів та художників, оскільки сприятиме розвитку вміння легко розпізнавати кольори та їх відтінки, а також поєднувати їх в одній схемі (або в одному просторі) (Рис. 7):

Рис. 7. Зразок роботи в програмі ColorJack за матеріалами сайту www.colorjack.com/sphere/ [14].

Gfranq.com (http://gfranq.com/welcome) – онлайн сервіс, який дозволяє здійснювати редагування фотографій та поєднує функції соціальної мережі, орієнтованої на збереження, перегляд та обмін фотозображеннями. За допомогою цього сервісу можна обробляти фотографії розміром до 2400х2400 пікселів за допомогою фільтрів та зберігати їх на власній сторонці, складати фотоколажі, проглядати фотографії за регіонами, ділити власними зображеннями та ін. [9].

Gfranq надає можливість використовувати прості інструменти для обробки фото: поворот, 48 фільтрів, імітуючі ефекти плівки (XPro Film, Lomography, Pro black film та ін.) і професійний процес редагування (Cross process, Basic), а також шаблони для створення фотоколажів (Рис. 8).

Рис. 8. Зразок редагування фото в програмі Gfranq.com за матеріалами сайту http://gfranq.com/welcome [17].

Autodesk Homestyler (http://ru.homestyler.com/) – програма для інтер'єру кар'єрного проектування і ландшафтного дизайну, яка дозволяє створювати плани та тривимірні зображення приміщень. Програма дозволяє користувачу редагувати та зберігати свої проекти. Цей підхід дає змогу працювати над проектом з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету [11].

Autodesk Homestyler є вибачимо у використанні і дозволяє навчити студентів будувати, редагувати і зберігати проекти інтер'єру єру квартири, будинку або садової ділянки. Понад усе він підходить для аматорського використовування в цілях попереднього планування перестановки меблів, зміни оформлення удома або перепланування (Рис. 9):

Рис. 9. Зразок роботи в програмі Autodesk Homestyler за матеріалами сайту http://ru.homestyler.com/ [12].

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Таким чином, огляд деяких з онлайн графічних редакторів (безкоштовне користування) показує, що вони можуть служити ефективним засобом навчання художників. Онлайн графічні редактори дають змогу викладачеві формувати у художників ряд знань, вмінь та навичок: планування та проектування композиції, просторове розташування композиції, підбір кольорів та відтінків, встановлення контрастності, яскравості, редагування фотографій, створення фотоколажів, виконання художніх проектів в різних стилях (імпресіонізм, абстракція), планування інтер'єру єру приміщення тощо. Інтернет-технологій забезпечують оперативність поповнення навчального матеріалу новою навчальною інформацією. Використання Інтернет-технологій, та зокрема, онлайн графічних редакторів у навчанні художників робить процес навчання цікавим, цілеспрямованим, активним, результативним, насиченим, якісним, творчим та доступним в системі сучасної освіти.

Перспективою подальшого дослідження є особливості використання інноваційних комп'ютерній комп'ютерних програм у навчанні художників.

 

Список літератури:

 1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
 2. Бойчук В. В. Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики / В.В. Бойчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2, Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць // М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 11 (18). – C. 155-159.
 3. Бужиков Р. П. Дидактичний потенціал Інтернет-технологій в сучасній системі освіти / Р.П. Бужиков // Проблеми освіти: наук. збірник Ін-ту інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. – Вип. 66. – Ч. ІІ. – С. 40-45.
 4. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. / О.П. Буйницька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 5. Графический редактор PsykoPaint [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gelezki.info/joomla-license/1025-graph-redak-psykopaint.html
 6. Злобін Г. Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу / Г. Злобін // Електроніка та інформаційні технології. 2011. Випуск 1. С. 247251
 7. Кивлюк О. Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти / О. Кивлюк // Інформатика та інформаційні технології. – 2012. – № 1. – С. 26-30.
 8. Маковецька В. Комп’ютер як засіб навчання на заняттях геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки / В. Маковецька / Вища школа. Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, Вип. 46. – 2009. – C. 90-95.
 9. Орлов А. Gfranq / А. Орлов, В. Орлов [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Gfranq
 10. Швецова Г.А. Навчання основ комп’ютерної графіки методом поетапної деталізації в педагогічних ВНЗ / Г.А. Швецова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2011_32-33/11sgadpu.pdf
 11. Autodesk Homestyler – программа он-лайн редактирования // Дизайн, визуализация и уроки 3D на kleontev.ru. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kleontev.ru/2010/04/autodesk-homestyler-interior-design-on-line/
 12. Autodesk Homestyler [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ru.homestyler.com/
 13. Bomomo Interactive Art Creator [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bomomo.com/
 14. ColorJack [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.colorjack.com/sphere/
 15. Graffiti Creator [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.graffiticreator.net/
 16. Psykopaint [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psykopaint.com/
 17. Gfranq.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gfranq.com/welcome
 18. Viscosity [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.windowseat.ca/viscosity/create.php

Ви можете замовити статтю ВАК, пишучи нам на пошту manuscriptagency17@gmail.com або звернутися через форму замовлення на головній сторінці ІЦ «Манускрипт»

Інші статті