Корзина
Авторские тексты с высокой уникальностью! 

ВАК стаття до курсової роботи на замовлення для майбутніх науковців

ВАК стаття до курсової роботи на замовлення для майбутніх науковців

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “SUCCESS” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Анотація: У курсовій роботі досліджено особливості мовленнєвої репрезентації концепту “success” («успіх») в англійській та українській мовах і культурах. Автором систематизовано уявлення про поняття та структуру концепту. Визначено мовні одиниці, які вербалізують концепт “success” («успіх») у романі Генрі Форда «Моє життя та робота». Проведений порівняльний аналіз вибірки мовних одиниць у структурі концепту “success” («успіх») на основі зазначеного роману і визначено тотожності або відмінності їх розуміння в англійській та українській культурі.

Ключові слова: курсова робота, концепт, структура, концепт “success” («успіх»), Генрі Форд «Моє життя та робота», англійська мова, українська мова.

Автор тексту: ІЦ «Манускрипт» – виконання курсових, дипломних, дисертацій на замовлення, https://studentmanuscript.com.ua

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасна лінгвістика досліджує мовні явища як результат соціального та національно-культурного досвіду людства, тому у центрі уваги стоїть особистість людини, її свідомість і розуміння існуючих об’єктів реальної дійсності. Досвід людства вербалізується у мові за допомогою концептів, серед яких виділяються універсальні – «Добро», «Зло», «Любов», «Ненависть» та ін. Концепти формують концептосферу, яка охоплює поняття одного змісту, що розрізняються асоціативними значеннями у семантиці та структурі концепту. Концепт “success” («успіх») є одним з найбільш цікавих для дослідження понять, оскільки успішність людини пов’язана із досягненням нею високого соціального статуту, матеріальним благополуччям, щасливим сімейним життя та процвітанням у бізнесі. Мовна репрезентація концепту “success” («успіх») в англійській та українській культурі дозволить встановити, як представники різних культур розуміють поняття успіху, чи є відмінності у сприйнятті зазначеного концепту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Дослідженню концептосфери присвячені розробки таких науковців як Н. Н. Болдирєв [1], Г. В. Гайдук  [3], З. Д. Попова та І. А. Стернін [8], Ю. С. Степанов [10], Ю. Южакова [12] та ін.

У курсовій роботі встановлено, що термін «концепт» (від лат. сonceptus) є формою відображення знань про дійсність. У науковій літературі існують різні визначення «концепту». Ю. Южакова інтерпретує «концепт» як когнітивне утворення, яке служить для заміни найменувань реальних предметів дійсності [12, с. 57]. Згідно з Н. Н. Болдирєвим «концепт» трактується як відображення об’єктів соціальної дійсності [1, с. 22]. Г. В. Гайдук тлумачить «концепт» як багатовимірне явище, яке відображає універсальні, етнічні, загальнонаціональні та індивідуально-особистісні уявлення народу [3].

Автором курсової роботи встановлено, що у семантиці «концепту» виділяються такі основні ознаки як 1) концепт – це одиниця людського досвіду; 2) концепт – це осередок культурних знань; 3) концепт – когнітивна одиниця, що відображає уявлення людства про сукупність знань, традиції народу та ін.

Багатовимірність «концепту» визначає його структуру. Концепт містить ядро, тобто стрижневе слово, яке об’єднує в собі основну інформацію про поняття, на яке нашаровуються інші семантичні значення – периферичні. Розробником пошарової структури концепту є Ю. С. Степанов (Рис. 1.1):

Рис. 1.1. Структура концепту.

*розроблено автором на основі даних [10, с. 44].

Замовити курсову роботу можна на сайті https://studentmanuscript.com.ua

З. Д. Попова та І. А. Стернін пропонують тришарову структуру концепту. Перший шар – це образний зміст поняття; другий шар – це інформаційний зміст поняття, і третій шар – це національно-культурна семантика поняття [8, с. 74-80]. Образний компонент охоплює розуміння предмету як результату сприйняття оточуючої дійсності. Інформаційний зміст характеризується найбільш істотними для поняття ознаками, які виникають у структурі концепту внаслідок метафоричних змін тощо. Національно-культурний образ виникає у результаті впливу на розуміння поняття у культурному досвіді народу.

Концепт «успіх» виступає об’єктом лінгвістичного аналізу у дослідженні А. М. Сніжко «Метафоричні моделі концепту «успіх» (на матеріалі англійської та української мов)» [9, с. 173-177], фрагментарно як сегмент концепту «американська мрія» у роботі К. С. Карпової «Лексичні особливості американської моделі успіху як ключового сегменту концепту американська мрія» [6, с. 392-399] та поряд із дослідженням концептів «щастя» і «радість» у роботі Н. І. Кулик «Концепт ЩАСТЯ, РАДІСТЬ та УСПІХ» в етноспецифічній картині світу українського народу (на матеріалі словників та даних психолінгвістичного асоціативного експерименту)» [7, с. 208-210].

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття. Незважаючи на численні дослідження «концепту» актуальним залишається аналіз способів їх вербалізації у мові. У контексті універсальні концепти можуть набувати асоціативних значень, що зумовлює необхідність пошуку способів їх інтерпретації. Відмінності у культурах можуть стати перепоною для розуміння одного й того ж самого концепту, навіть якщо він належить до універсальних як концепт “success” («успіх»). Відповідно порівняння зазначеного концепту сприятиме усвідомленню того, як це поняття сприймається в англійській та українській лінгвокультурах.

Формування цілей статті. Метою статті для висвітлення результатів курсової роботи є дослідження особливостей вербалізації концепту “success” («успіх») в англійській та в українській мові.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових досліджень. Спираючись на положення курсової роботи, зауважимо, що у «Тлумачному словнику української мови» поняття «успіх» інтерпретується як позитивний результат виконаної роботи [2, с. 1304]. А. М. Сніжко пропонує розуміти «успіх» як досягнення поставленої цілі та відсутність невдач [9]. Згідно з Л. П. Кановою «успіх» асоціюється із наявністю високооплачуваної роботи, можливістю подорожувати, щасливим родинним життям, наявністю даху над головою та ін. [5, с. 62]. У багатьох культурах поняття «успіху» має символічне значення. Наприклад, новітня філософія «фен-шуй» пов’язує успіх із такими символами як «дракон», що символізує успіх у бізнесі; «водоспад», що символізує багатство та вдачу в домі [4, с. 110-111].

Концепт «успіху» широко представлений у романі Генрі Форма «Моє життя та робота». Цей роман розповідає історію успіху всесвітньо відомого творця величезної корпорації у автомобільній індустрії. У результаті дослідження концепту “success” («успіх») у курсовій роботі на матеріалі роману Генрі Форда «Моє життя та моя робота» ми виявили, що концепт “success” («успіх») у тексті представлений наступними лексичними одиницями:

success →

(1) “The fact that the commercial success of the Ford Motor Company has been most unusual is important only because it serves to demonstrate, in a way which no one can fail to understand, that the theory to date is right” [13, с. 2]. – «Факт неймовірного комерційного успіху компанії «Форд Мотор» важливий вже через те, що сьогодні він усім проде- монстрував правильність моєї теорії на практиці» [11, с. 10]. Як видно з цього прикладу, в обох мовах – англійській та українській – «успіх» розуміється однаково як позитивний результат роботи. У тексті йдеться про commercial success – комерційний успіх, тобто це означає, що компанія має високий прибуток, а її бренд та продукція користуються широким попитом у покупців.

progress

(2) “We have only started on our development of our country – we have not as yet, with all our talk of wonderful progress, done more than scratch the surface” [13, с. 1]. –  «Так, прогрес достатньо відчутний, але коли ми порівняємо зроблене з тим, що ще треба зробити, то наші попередні досягнення виглядатимуть просто мізерними» [11, с. 9]. Із наведеного прикладу концепт “success” («успіх») вербалізується через лексичну одиницю progress в англійській мові та її український відповідник прогрес. В англійській та українській культурі «прогрес» розуміється як просування уперед, вгору, тобто поступове досягнення результативності своєї праці.

power →

(3) “When one speaks of increasing power, machinery, and industry there comes up a picture of a cold, metallic sort of world in which great factories will drive away the trees, the flowers, the birds, and the green fields” [13, с. 2]. –  «Коли говорять про нарощування потужностей, механізацію й розвиток промисловості, одразу спливає картина якогось холодного металевого світу, у якому величезні заводи витісняють дерева, квіти, птахів і зелені поля» [11, с. 9]. В цьому прикладі концепт “success” («успіх») репрезентовано через поняття power в англійській мові та потужності в українській мові. В англійській та українській мові ці поняття ототожнюються із великими технічними та промисловими можливостями.

money →

(4) “Power and machinery, money and goods, are useful only as they set us free to live. They are but means to an end” [13, с. 2]. – «Енергетика і технології, гроші і товари корисні лише тією мірою, якою звільняють нас для повноцінного життя» [11, с. 10]. Концепт “success” («успіх») у наведеному реченні представлений за допомогою лексичної одиниці money в англійській мові та гроші в українській мові. В обох мовах вони вербалізують смисл матеріальної винагороди, яка є результатом докладених особою (компанією) зусиль. 

prosperity →

(5) “The natural thing to do is to work – to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort” [13, с. 2]. –  «Працювати – це природно для людини. Треба визнати, що про- цвітання та щастя можна досягнути тільки завдяки чесній праці» [11, с. 11]. Наведений уривок свідчить про те, що концепт “success” («успіх») реалізується у художньому тексті за допомогою поняття prosperity в англійській мові та процвітання в українській мові. Ці поняття є тотожними за змістом в обох мовах. Вони передають значення наявності у людини грошей, соціального статуту та задоволення усіх її потреб.  

labour →

(6) “…was too much hard hand labour on our own and all other farms of the time” [13, с. 10]. –  «У нашому господарстві, як і в інших того часу, було занадто багато важкої фізичної праці»  [11, c. 33]. У цьому прикладі концепт “success” («успіх») вербалізовано за допомогою лексичної одиниці labour в англійській мові та праця в українській мові. Слід зауважити, що в обох культурах, успіх асоціюється із докладання розумових або фізичних зусиль. Лише праця приносить працівнику матеріальну винагороду, соціальний статус, престиж тощо.

В ході написання курсової роботи встановлено, що в аналізованому романі концепт “success” («успіх») виражається імпліцитно, наприклад:

(7) “I had that machine about one thousand miles through 1895 and 1896 and then sold it to Charles Ainsley of Detroit for two hundred dollars. That was my first sale” [13, с. 14]. –  «За 1895 і 1896 роки я проїхав на цій машині близько тисячі миль, а потім продав її Чарльзу Ейнслі з Детройта за двісті до- ларів. Це був мій перший продаж» [11, с. 46]. У цьому прикладі успіх асоціюється з подією продажу машини. Це перший продаж свого творіння для Форда, тому для нього ця подія сприймається як успіх.

У наступному реченні значення успіху передано за допомогою дієслова advanced:

(8) “During all this time I kept my position with the electric company and gradually advanced to chief engineer at a salary of one hundred and twenty-five dollars a month” [13, с. 14]. – «Весь цей час я продовжував працювати на своїй посаді в електричній компанії й поступово доріс до головного інженера із зарплатою сто двадцять п’ять доларів на місяць» [11, с. 47]. Йдеться про успіх, пов'язаний із кар’єрним підвищенням.

У романі наявні фразеологічні  вислови, які вербалізують концепт “success” («успіх»):

(9) “All of our people have thus come up from the bottom” [13, с. 41]. – «Таким чином, усі наші працівники просуваються з самого низу» [11, с. 125]. У цьому фрагменті використано фразеологізм come up from the bottom – підніматися з низу; робити кар’єру. Подальший текст демонструє історію успіху, коли кожен з працівників починав з найнижчої посади та поступово піднімався до високого положення у компанії.

(10) “The business went along almost as by magic” [13, с. 23]. –  «Бізнес пішов майже як за помахом чарівної палички»[11, с. 74].

Підсумовуючи вищевикладене у курсовій роботі, концепт “success” («успіх») можна представити у вигляді наступної схеми, де експліцитні поняття є більш наближеними до ядра концепту, а імпліцитні віддаленими від ядра концепту:

Рис. 1.2.  Структура концепту “success” («успіх») у романі Генрі Форда «Моє життя та моя робота» (з вибірки дослідження)

*розроблено автором на основі власного дослідження.

Замовити ВАК статтю можна на сайті https://studentmanuscript.com.ua

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи результати дослідження у курсовій роботі, зауважимо, що концепт є результатом категоризації об’єктів оточуючої дійсності. Структура концепту включає три складові – поняття, образ, конотацію. Переклад концептів може становити складності через міжкультурні та міжмовні відмінності. Саме тому переклад концептів вимагає від перекладача виконання такої задачі як досягнення еквівалентності перекладу. Метою перекладача при відтворенні концептів є збереження та відтворення їх смислу і структури, а також збереження національно-культурних конотацій.  Спираючись на погляди лінгвістів, ми дослідили, які лексичні засоби реалізують концепт “Success” в автобіографічному романі Генрі Форда «Моє життя та моя робота». Дослідження у курсовій роботі показує, що концепт “Success” представлений наступними лексичними одиницями: success, progress, power, money, prosperity, treasure та ін. Aнглійці та українці асоціюють успіх з важкою працею, тому засобами вербалізації концепту “success” є лексичні одиниці labour і work. Концепт “success” може реалізуватися у фразеологічних одиницях (go by magic, put on map та ін.).

 

Список літератури:

1.  Болдырев Н. Н. Антропоцентричность языка с позиций разных культур / Н. Н. Болдырев // Филология и культура: Материалы III-ей Междунар. научной конференции. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2001. – Ч.1. – С. 15-20.

2.  Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1140  с.

3.  Гайдук Г. В. Концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики [Електронний ресурс] / Г. В. Гайдук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Philologia/3_117439.doc.htm

4.  Герцовська-Вайнагій Н. О.Успіх як складова частина культури носіїв англійської мови / Н. О. Герцовська-Вайнагій // Сучасні дослідження з іноземної філології. – 2010. – Вип. 8. – С. 109-114.

5.  Канова Л. П. Концепт «Успіх» в англійській та український мовних картинах світу / Л. П. Канова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2012. –Випуск 17. – С. 60-65.

6.  Карпова К. С. Лексичні особливості американської моделі успіху я ключового сегменту концепту американська мрія / К. С. Карпова // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових статей. – Ужгород, 2006. – Вип.4. – С. 392-399.

7.  Кулик Н. І. Концепт ЩАСТЯ, РАДІСТЬ та УСПІХ в етноспецифічній картині світу українського народу (на матеріалі словників та даних психолінгвістичного асоціативного експерименту) / Н. І. Кулик // Актуальні проблеми металінгвістики: Зб. статей за матеріалами IV-ої міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2005. – С. 208-210.

8.  Попова З. Д. Семантико-когнитивный анализ языка / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж, 2007. – 250 с.

9.  Сніжко А. М. Метафоричні моделі концепту УСПІХ (на мат. англ. та укр. мов) / А. М. Сніжко // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей. – Вип. 8. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 173-177.

10.           Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования / Юрий Сергеевич Степанов. – М.: Яз. рус. культуры, 1997. – 989 с.

11.           Форд Г. Моє життя та робота [Електронний ресурс] / Генрі Форд. – Режим доступу: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/biznes/knigi/003.php

12.           Южакова О. Концепт як головна одиниця когнітивної лінгвістики в аналізі терміносистем (на матеріалі термінології холодильної техніки) [Електронний ресурс] / О. Южакова. – Режим доступу: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk675/TK_wisnyk675_juzhakova.htm

13.           Henry Ford, My life and work [Електронний ресурс] / Henry Ford. – Режим доступу: http://marketcurry.yolasite.com/resources/Henry%20Ford%20-%20My%20life%20and%20work%20(biography).pdf

 

Вартість виконання ВАК статті на замовлення в ІЦ «Манускрипт» становить:

6-7 сторінок (14 шрифт Times New Roman, 1,5 интервал) – 2500 грн.

10-12 сторінок – 3500 грн.

Ціни актуальні для вказаного обсягу!

©ІЦ «Манускрипт» - 2019.

Другие статьи