Корзина
Авторские тексты с высокой уникальностью! 

Как мы пишем диссертации

Как мы пишем диссертации

Диссертация по лингвистике (фрагмент из практической части)

Медична лексика в сфері хірургії формується в умовах стрімкого розвитку медичної сфери, як наслідок нових досягнень в хірургічній сфері. Світогляд та професійна особистість лікарів формується на основі спілкування, мислення та використання засобів мови як способу комунікації. Тому простежується невід’ємний зв'язок розвитку мови та мислення, який впливає на динаміку формування хірургічних термінів.

Враховуючи, що сприйняття та розуміння об’єктивної реальності в сфері хірургії та репрезентація мисленнєвих форм знаходить вираження на мовному рівні за допомогою спеціальних термінологічних одиниць, виникає проблема категоризації цих лексичних одиниць, що викликає потребу в дослідженні їх семантики. При цьому слід враховувати, що термінологічна система хірургії перебуває у постійній динаміці, адже їй притаманна еволюційність, однак зберігається звернення до усталених форм лексичних одиниць на позначення хірургічних операцій, хвороб, хімічних елементів та ін. Наприклад: ileus (непрохідність кишечника), hernia (грижа), obstruction (закупорка), аrgentum (срібло), аrsenicum (миш’як), сalcium (кальцій), ferrum (залізо), рhthorum (фтор), іodum (йод), kalium (калій), nitrogenium (азот), оxygenium (кислород), рlumbum (свинець), sulfur (сірка) та ін.

Хірургія як галузь наукового знання містить вербалізовані лексичні одинці, які характеризуються спільними та відмінними лексико-семантичними знаннями, що дозволяють віднести терміни до того чи іншого лексико-семантичного поля і розподілити його на лексико-семантичні групи. Саме семантичний аналіз термінів дозволяє виявити способи категоризації об’єктивної дійсності в галузі хірургії, як репрезентують дані лексичні одиниці.

В рамках нашого дослідження латинських хірургічних термінів-іменників вертикальні та горизонтальні відношення можуть бути представлені наступним чином:

Вертикальні відношення:

 1. Мікрополе «Хірургічне втручання»:

  ЛСГ 1 → operatio: аmputatio (хірургічна операція відсікання кінцівки або периферичної її частини, видалення органу); transplantatio (пересадка тканин, органів); operatio radicalis (операція, яка усуває осередок болі або веде до його зникнення); implantation (хірургічна операція вживляння в тканину чужорідних організму матеріалів (пластику, металів та ін.), пересадка кісток, хрящів) [аникина], ablatio (абляція – хірургічна операція видалення органу або якої-небудь частини тіла (пухлини, аневризми, аденоми, частини органу), evacuatio (евакуація – процес видалення вмісту порожніх органів (гематоми, кісти, абсцесу), excisio (відсікання – хірургічна операція видалення патологічно змінених тканин, яка відбувається в межах здорових тканин за допомогою ріжучого інструменту), resectio (резекція – хірургічна операція: видалення частини органу або анатомічного утворення із поєднання збережених частин), exstirpatio (екстирпація – хірургічна операція з повного видалення органу), amputatio (ампутація – операція відсікання периферичної частини органу, частіше за все відсікання відділу кінцівки) [кондратьев, с. 161].

  ЛСГ 2 → laparotomia: evenratio (випадіння органів черевної порожнини через післяопераційну рану); resectio (хірургічна операція з відсікання частини органу (шлунка, кишки) [аникина].

  В основі наведеного мікрополя лежить семантичне значення здійснення лікарем хірургічного втручання з метою усунення болю у пацієнта або видалення частини тіла, органу, який є пошкодженим.

 2. Мікрополе «Травма, що підлягає виправленню хірургічним шляхом»:

  ЛСГ 1 → dislocation: dislocatio AD AXIN (зміщення під кутом); dislocation ad latum (зміщення за шириною); dislocation ad perinephriam (зміщення по периферії); dislocation ad longitudinem (зміщення по дайне);

  ЛСГ 2 → trauma: fractura (перелом); fissura (тріщина); callus (кісткова мозоль); claudicatio (кульгавість); contusion (забиття); commotion (струс); compressio (стиснення).

  Дане мікрополе характеризується спільним значення «тілесне пощкодження, тобто порушення цілісності тканин та органів тіла в результаті зовнішнього впливу, що супроводжується розладом» [Словник української мови: в 11 томах, с. 221].

Горизонтальні відношення:

 1. Мікрополе «Порушення анатомічної структури»:

  ЛСГ 1erosio;

  ЛСГ 2destructio.

  ЛСГ 3 – deformatio.

  Ми проаналізували семантичне значення даних термінів на основі словника З.М. Анікіної «Латинські терміни в клінічній хірургії» [Аникина]. Destructio означає «порушення нормальної анатомічної структури, руйнування; префікс de вказує на рух від предмету» [аникина, с. 4], тобто в основі семантичного значення лежить сема відділення, віддалення, відсічення та ін. Термін erosio означає «поверхове оязвлення слизової або серозної оболонки від лат. дієслова erodere – обгризати» [аникина, с. 4]. Deformatio має значення порушення форми частини тіла або органу [аникина, с. 11]. З наведених тлумачень можна зробити висновок, що спільною семою є сема руйнування або зміни форми. Ці термінологічні одиниці є синонімічними та характеризуються гіперон-гіпонімічними відношеннями.

 2. Мікрополе «Новоутворення»:

  ЛСГ 1atheroma;

  ЛСГ 2 – fibroadenoma;

  ЛСГ 3 – fibromyoma;

  ЛСГ 4 – fibrosarcoma.

  Ми віднайшли наступні визначення даних термінів словнику З.М. Анікіної «Латинські терміни в клінічній хірургії» [Аникина]: atheroma означає «кісту сальної залози внаслідок закупорки вихідного протоку»; fibroadenoma являє собою «доброякісну пухлину з залізистої і з’єднувальної тканини»; fibromyoma має значення «пухлини, яка складається з м’язової і з’єднувальної тканини»; fibrosarcoma визначається як «злоякісна пухлина зі з’єднувальної тканини» [аникина, с. 5]. Аналіз даних тлумачень показує, що ці терміни не є синонімічними, оскільки вони позначають різні хвороби, але вони характеризуються гіперо-гіпонімічними відносинами (родо-видовими), оскільки всі відносяться до одного поля «новоутворення», а саме поява пухлини.

  3. Мікрополе «Пухлини»:

  ЛСГ 1 → carcinoma;

  ЛСГ 2 → melanoma;

  ЛСГ 3 → naevus.

  В підручнику з «Латинської мови» Д.К. Кондратьєва ми віднайшли наступні визначення даних захворювань, які дозволяють їх віднести до одного семантичного мікрополя. Однак, слід зауважити, що відтінки значення в даних термінах зазнають варіювання: carcinoma визначається як «рак, злоякісна пухлина на початкових стадіях розвитку, без проростання в тканину. Як правило, ця пухлина характеризується невеликим розміром; їй не властиві клінічні прояви; пухлина зростає повільно; метастази відсутні» [кондратьев, с. 157]; melanoma має значення «злоякісною пухлини, яка розвивається з меланоцитів або пігментних клітин, що продукують меланін (родимі плями, родинки)» [кондратьев, с. 157]; naevus інтерпретується як «аномалія розвитку, що характеризується проявами на шкірі, слизових оболонках, кон’юнктиві і в судинному тракті ока пігментних плям і утворень» [кондратьев, с. 157].

4. Мікрополе «Десмургія»:

ЛСГ 1 – fascia;

ЛСГ 2 – fixation;

ЛСГ 3 – compressa;

ЛСГ 4 – suspensorium.

Аналізуючи дані терміни ми віднайшли наступні їх визначення в словнику З.М. Анікіної «Латинські терміни в клінічній хірургії» [аникина]: fascia має значення «пов’язка; fixation визначається як «прикріплення»; compressa інтерпретується як «лікувальна пов’язка, змочена різними рідинами»; suspensorium розуміється як «підтримуюча пов’язка» [аникина, с. 13]. Семантичні значення даних термінів дозволяють віднести їх до одного мікрополя «десмургії», яка є самостійним розділом загальної хірургії, що займається питаннями накладання пов’язок з метою правильного лікування ушкоджень і цілої низки захворювань [десмургія]. В основі даних термінів лежать дві спільні семи – 1) медичні засоби, які застосовуються для захисту ран від зовнішніх подразників або впливів навколишнього середовища і 2) перев’язування – тобто процес накладання медичної пов’язки або її заміна з метою захисту рани та подальша фіксація накладеної пов’язки. Ці терміни характеризуються синонімічними та гіперо-гіпонімічними відношеннями.

 

Другие статьи