Корзина
Авторские тексты с высокой уникальностью! 

Перекладацькі трансформації: як з ними працювати?

Перекладацькі трансформації: як з ними працювати?

Дана стаття містить приклади проведення аналізу перекладацьких трансформацій.

Перекладацька трансформація являє собою перетворення на лексико-семантичному або граматичному рівні, здійснювані задля досягнення адекватності перекладу.

Зразки перекладацьких трансформацій:

  1. Додавання: The street was dusty and filthy filthy, because the only scavengers it had ever known since the town was founded centuries before were the carrion dogs and obscene buzzards even zhen prowling and hopping about in the debris [52, c. 29]. Вулиця була курна й забруднена, забруднена тому, що з часу заснування міста, кілька століть, ніхто, крім бродячих псів та огидних мишоїдів, що навіть і зараз ширяли над вулицею та стрибали по смітті, не очищав її [50, c. 61]. В аналізованому прикладі при відтворення лексичної одиниці scavengers, що в оригіналі означає сміттяр, застосовано додавання у опису – ніхто не очищав її.
  2. Опущення: The white of it all, and the dust, was almost achingly intolerable to the eyes, and Henry would have withdrawn his gaze, had not the several ragged mosos, dozing in a doorway opposite, suddenly aroused and looked interestedly up the street [52, c. 30]. Від сонячних променів і куряви у Генрі заболіли очі, і він уже збирався відійти від віконця, як раптом помітив, що кілька обшарпанців, які дрімали біля дверей будинку навпроти, стрепенулися і з цікавістю почали вдивлятися кудись уздовж вулиці [50, c. 61].  В цьому реченні вжито вираз ragged mosos, що дослівно означає «одягнених в лахміття жебраків». В перекладі вжито лексичну трансформацію опущення, тому що складну конструкцію відтворено одним словом – обшарпанці. Семантично слово обшарпанці відповідає змісту оригіналу. Воно означає «обідранець», «обірванець».
  3. Конкретизація: Further, it seemed he had previously known him, though it did not enter his mind that he was looking at a replica of himself [52, c. 13]. – Більше того: Френку здалося, що він уже десь бачив цю людину, хоча йому й на думку не спало, що він дивиться на власну копію [50, c. 28]. В цьому прикладі бачимо запозичення replica від лат. replico – заперечую або фр. replique – знову, ще прикладаю. Основне значення слова – «заперечення». В перекладі його значення конкретизоване як копія. Ця конкретизація зумовлена тим, що іншомовний термін replica застосовується в технічній сфері для позначення повномасштабної копії рідкісного або втраченого історичного зразка, яка правило транспортного засобу, наприклад автомобіль-репліка, літак-репліка та ін. В цьому прикладі значення з технічної галузі перенесене на особу. Таким чином, йдеться про копію людини, тобто особу, що має аналогічні зовнішні або характерологічні властивості.
  4. Генералізація:  (1) Everyone said I seemed very young to be a missionary, but Samuel said that I was very willing, and that, anyway, my primary duties would be helping with the children and teaching a kindergarten class or two [54, с. 76]. – Всі казали, що я надто молода для місіонерської роботи, але Самуїл сказав, що у мене велике бажання працювати, і, в будь-якому випадку, моїм основним обов’язком буде сидіти з дітьми і вести один або два підготовчих класи [52, с. 52]. В цьому реченні мультилінгвізм проявляється у вживання запозичення з німецької мови kindergarten [51]. Це запозичення тлумачиться як освітній заклад для дітей дошкільного віку (переважно від 3 до 7 років). В перекладі запозичення генералізовано, адже вжито лексичну одиницю дітьми. Генералізація не суперечить змісту оригіналу. Подальший контекст про підготовчі класи вказує на малий вік дітей. Це вік, коли діти ходять до дитячого садочка. Відповідно, генералізація дозволяє узагальнити запозичення kindergarten. Крім цього, переклад дітьми більш одухотворений, ніж вказівка на об’єкт – дитячий садок.
  5. Заміна: He was lean and aristocratic in spite of his shoulders and bone and
    chest [52, c.4]. – Ваш батько був стрункий, як аристократ, незважаючи на ширококостість, могутні плечі й груди [50, c. 7]. В цьому речення вжито конструкцію lean and aristocratic. При її відтворенні другу частину вираз, що складається зі сполучника і прикметника перекладено порівняльною конструкцією як аристократ. В результаті перекладу відбувається заміна прикметника aristocratic на іменник аристократ.
Другие статьи